Zpřístupnění přírodního dědictví na území NP Podyjí a NP Thayatal - Mosty k sousedům

Image

Celý název projektu: Zpřístupnění přírodního dědictví na území NP Podyjí a NP Thayatal - Erschließung des Naturerbes auf dem Gebiet des NP Podyjí und NP Thayatal (Mosty k sousedům - Brücken zum Nachbarn)

Registrační číslo projektu: ATCZ204

Doba realizace: 2019 - 2022

Celkové náklady: 379 030,44 € (z toho Správa Národního parku Podyjí 189 837,44 €, Správa Národního parku Thayatal 189 193 €), spolufinancování projektu 85% z EFRR ve výši 322 175,87 €.

Cíl projektu:

Národní park Podyjí a Nationalpark Thayatal chrání společně přírodu dyjského údolí u Hardeggu. Vytvořením dvou přeshraničních turistických okruhů budou návštěvníci Podyjí moci ještě lépe poznávat společný přírodní prostor jako společné chráněné území. Překročením státní hranice se upevní jejich povědomí o přeshraničním charakteru těchto chráněných území.

Konkrétně se plánují vybudovat dva pěší okruhy v Národních parcích Podyjí a Thayatal, "Okruh kolem města Hardeggu" a "Poustevnický okruh". Aby se oba turistické okruhy daly realizovat, vybudují správy obou národních parků dvě lávky. Ty budou provedeny jako visuté, sloužící výhradně pro pěší. V českém národním parku Podyjí již existují tři takové visuté lávky, nově plánované lávky budou postaveny ve stejném stylu, konstrukčním systému a tvarosloví.

Lávky budou navrženy jako visutá lanová konstrukce, s dvojicí portálových ocelových břehových podpor, s dřevěnou konstrukcí mostovky zavěšenou na nosná lana. Pocházená vrstva mostovky bude tvořena vrstvou z impregnovaných dřevěných prken. Lávky svým materiálovým i konstrukčním provedením nebudou narušovat krajinný ráz okolí.

Stavebním záměrem, realizací dvou nových konstrukcí lávek, nedojde k nadměrnému zásahu do životního prostředí cenného prostoru podél obou břehů Dyje v Národních parcích Podyjí a Thayatal, respektive ani ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Lávky pak budou umístěny v místě stávajících turistických tras a cest. Nově dojde k propojení těchto tras s lávkami – pomocí značených cest.