Zemědělství

Zemědělská výroba a její případný vliv na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma má svoje pravidla podle platné legislativy. Legislativa (a to nejenom česká, ale i evropská) patří však v této oblasti mezi nejsložitější vůbec. Podléhá nejenom Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, ale i mnoha jiným českým i evropským institucím.

Správa NP Podyjí je na území národního parku také kompetentním orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí k umístění stavby apod.). Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona. O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.

Formulář ke stažení: Žádost o vynětí zemědělské půdy ze ZPF Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF (36,50 KB)

Pokud proto potřebujete zodpovědět jakékoliv dotazy týkající se zemědělství, ochrany ZPF, dotační politiky státu v resortu zemědělství, použití prostředků ochrany rostlin, či zajištění managementu o vybrané zemědělské pozemky na území národního parku a jeho ochranného pásma, kontaktujte přímo kompetentní pracovníky na Správě NP Podyjí. Informace vám podají referenti Ing. Veronika Dubovská (tel. 515 282 247, nebo 602 502 758, e-mail: dubovska@nppodyji_cz) nebo Mgr. Lenka Reiterová (tel. 515 282 245, nebo 739 467 174, e-mail:reiterova@nppodyji_cz)

 

Studie "Obnova ekologické stability zemědělské krajiny na vybraném území kolem Národního parku Podyjí"

autor: Ing. Helena Zbořilová, Hydroeko Brno
Brno, 2006

Tato studie byla vypracována za účelem vytvoření odborného podkladu s cílem komplexního řešení pro uplatňování krajinotvorných programů, směřujících k obnovení základních funkcí krajiny a k posílení její ekologické stability. Zároveň bylo jejím smyslem vytvoření odborného podkladu pro komplexní pozemkové úpravy a územně plánovací dokumentace a také vytvoření územně-analytických podkladů z oblasti ochrany přírody a krajiny.

 

studie_1cast.pdf studie_1cast.pdf (1,40 MB)
studie_2cast.pdf studie_2cast.pdf (1,05 MB)
Prezentace pro vinaře
Dne 7.3. 2013 proběhlo v budově terénní stanice Správy NP Podyjí v Havraníkách setkání k problematice hospodaření na vinicích v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu. Setkání se zúčasnil velký počet hospodařících vinohradnických firem z dotčené oblasti. Zde si můžete prohlédnout prezentaci k projednávané problematice, kterou si Správa NP Podyjí pro vinaře připravila. V jednání a ve spolupráci s vinaři hodlá Správa NP nadále pokračovat.
Prezentaci vinařství si online můžete prohlédnout zde: Vinařství v NP Podyjí