Zemědělská půda

Klasifikace zemědělských půd okresu Znojmo, a tedy i NP Podyjí, proběhla v rámci celostátní akce „ Komplexní průzkum zemědělských půd ČSSR „ ( KPP ) v letech 1961 -1971. Na základě popisu základních sond ( 1 sonda / 18 ha ) byly získány údaje o základních půdních představitelích, které byly doplněny analytickou charakteristikou z výběrových sond ( na jednu výběrovou sondu připadlo 10 základních sond ). Půdní představitelé byli definováni podle v té době platné geneticko - agronomické klasifikace půd a údaje o okrscích půdních představitelů byly zakresleny do map 1 : 5 000, z nich byly dále sestaveny mapy okresní ( 1 : 50 000 ) až republikové ( 1 : 500 000 ).

Dle této klasifikace se v NP Podyjí nachází v největším zastoupení, při celkové výměře zemědělské půdy 1013 ha, hnědá půda, typická na kyselých až neutrálních vyvřelých a metamorfovaných horninách, středně hluboká až mělká, hlinitopísčitá až písčitohlinitá se středním až malým přirozeným obsahem živin.

Druhým nejrozšířenějším typem jsou hnědozemě, vyskytující se na spraších a částečně i na smíšených svahovinách z karbonátového materiálu. Jsou to velmi kvalitní půdy, zásobeností a živinami na úrovni černozemí, lišící se však hlavně horšími fyzikálně - chemickými vlastnostmi ( illimerizace ).

Vývojově za hnědozeměmi následují illimerizované půdy vázané na těžké smíšené svahoviny, kyselá až neutrální intruziva a metamorfované horniny ( žuly a ruly ), překrývající smíšené svahoviny.

Malou část, hlavně podél místních vodotečí, zaujímá nivní půda typická, která vznikla na bezkarbonátových nivních uloženinách, JV od Čížova pak hnědá půda illimerizovaná na kyselých až neutrálních intruzivech a metamorfovaných horninách a drnoglejová půda na aluviálních až deluviálních uloženinách.

Základní charakteristika zemědělských půd v národním parku s převodem do Morfogenetického klasifikačního systému je uvedena v přehledné tabulce č. 2.
Charakteristika zemědělských půdních představitelů
Genet.
půdní
předs.
NázevVýměra (ha) /
% zastoupení
z celk.výměry
Půdní substrátMKSP
HMhnědozem
typická
100/10,0spraš + smíšené svahoviny na
kys. intrusivech a svorech
hnědozem typická
HMm
IPillimeriz.
půda typ.
93/9,3těžké smíšené
svahoviny
luvizem typická
LMm
HPhnědá půda
typická
700/70,0kyselá intrusiva
+ metamorf. hor.,svory
kambízem typická var.
nasycená KMmn
HPihnědá půda
illimeriz.
28/2,8kyselá intrusiva
+ metamorf. hor.,svory
kambízem luvizemní
KMI
NPnivní půda
typická
13/1,3bezkarbonátové
nivní uloženiny
fluvizem typická
FMm
DGdrnoglej.
půda
66/6,6smíš. svahoviny, deluviální až
aluviální uloženiny
glej arenický
GLa