Rámcové způsoby péče

 
Základní informace
K zajištění péče používá Správa NP Podyjí několika přístupů, které se často odvíjí od formy vlastnictví (státní oproti soukromému). Pokud jsou pozemky v soukromém vlastnictví, v ideálním případě se majitel daného pozemku o tento stará v duchu tradičního hospodaření (např. pozemek pase, pravidelné kosí aj.). V tomto případě Správa do hospodaření nijak nezasahuje. Někdy se původní majitel o svůj pozemek nestará vůbec, ať už z nezájmu nebo dalších důvodů. V tomto případě Správa může vlastníka pozemku vyzvat, aby potřebný zásah provedl (např. kosení, výřez dřevin) a pokud tak neučiní, zákon umožňuje, aby zásah provedla přímo Správa. Samozřejmě, že vlastník pozemku má nárok na získanou trávu, vytěženou dřevní hmotu apod. Správa průběžně pracuje na rozvíjení vzájemných vztahů se soukromými vlastníky a permanentní osvětě. Jen tak se lze vyhnout případným rozporům v zájmech obou stran (zájem o ekonomické zhodnocování pozemku soukromých vlastníků oproti zájmu ochrany přírody).

Pastva ovcí na Kraví hořePastva ovcí na Kraví hoře

 

 

Co se týče státních pozemků ve vlastnictví Správy NP, na těchto jsou přímo Správou realizovány potřebné, tzv. managementové zásahy dle schváleného Plánu péče o NP Podyjí. Nejčastějšími typy zásahů je pravidelné kosení luk a trávníků (traktorem i ručně), pastva vřesoviště (ovcí, koz, výjimečně i krav) a výřez náletu dřevin. Speciálními zásahy jsou vytváření mokřadů (drobné vodní nádrže) nebo biotopů s nuceným narušováním (např. úhory), dále zatravňování, výsadba dřevin mimo les a péče o ně. Zvláštní kapitolou je likvidace agresivních zavlečených rostlin, tzv. neofytů, o které se píše na jiném místě těchto stránek. Na přechodu k péči o les stojí speciální zásahy ve vybraných lesních porostech, kde se snažíme zajistit dostatečnou přítomnost lesních světlin k zajištění existence světlomilných druhů a jejich společenstev. Nástrojem k údržbě lesních světlin a lemů je občasný výřez části dřevin a do budoucna se uvažuje i možnosti lesní pastvy.