Vodstvo

Vodní režim Národního parku Podyjí

Základní páteř Národního parku Podyjí vytváří řeka Dyje. Meandrující tok v délce 42,5 kilometrů však mezi sebe uzavřely Vranovská a Znojemská přehrada. Do řeky Dyje ústí  v tomto úseku pouze krátké a málo vodné drobné vodní toky, a tak chemické, fyzikální i biologické vlastnosti vody jsou v rozhodující míře určovány existencí Vranovské údolní nádrže. Protékající voda mění své vlastnosti, je chladnější, s menším množstvím rozpuštěných chemických látek a živin. Rovněž unášených nerozpustných látek je méně než před výstavbou přehrady. Špičková výroba elektrické energie ve Vranovské vodní elektrárně způsobuje denní periodické výkyvy průtoku v Dyji v podstatě z nulových průtočných hodnot až na průtok 52 m3. s-1. Tato skutečnost působí velmi negativně na vodní ekosystém a na vytváření abrazních reliéfů a nátrží břehů. K návratu původních teplotních poměrů a snížení denních průtokových oscilací na minimum dochází až pod Znojemskou přehradou.

Kamenité řečiště DyjeKamenité řečiště Dyje

 

 
   

Území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je jinak velmi chudé na vodní plochy. Kromě Znojemské nádrže (o ploše 54 ha), která slouží jako vyrovnávací nádrž pro vodní elektrárnu Vranov, zde leží jen 21 menších rybníků.  Přičemž největší z nich je rybník Čížovský Nový o rozloze 1,8 hektarů vodní plochy. Dále zde nalezneme několik drobných tůní, nevýznamných velikostí vodní plochy, ale velmi významných pro rozvoj mnoha druhů  obojživelníků a bezobratlých živočichů.

Mezi negativní činnosti, které ovlivňují vodní režim, pak dále patří čerpací stanice pro potřebu závlah v oblasti Devíti Mlýnů a existující odvodňovací systémy. Potenciální zdroje znečištění vod Dyje představují především provozy živočišné výroby, odtok splaškových vod z obcí. Obce Lukov,  Horní Břečkov (včetně Čížova), Onšov a část Vranova nad Dyjí nemají bohužel doposud zajištěnou likvidaci odpadních vod. Cesta takto kontaminované vody do Dyje není většinou delší než 3 kilometry. Značná zranitelnost území havarijním bodovým znečištěním i znečištěním plošným z rostlinné výroby je dána směrem odtoku vody do centra území a jeho protáhlým tvarem.