Vliv přehrady na teplotu vody

Výstavba většího vodního díla přináší změny v krajině nejen nad hrází, ale i pod ní. To se projevuje zejména v režimu průtoku vody, který se často skokově mění v souvislosti s potřebou výroby elektrické energie. Dalším fenoménem jsou teplotní poměry, které jsou v pozměněném toku ovlivněny a oproti těm přírodním značně nepřirozené. Hlavní žákovská aktivita tohoto kurzu spočívá ve zjišťování teploty vody nad a pod přehradou.

Místo realizace:

Vranov nad Dyjí

Časová dotace:

5 hodin v terénu

Personální zajištění:

Běžný pedagogický doprovod

Primární cílová skupina dle standartního ŠVP:

---

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, fyzika

Hlavní cíl:

Znalost a uvědomění dopadů výstavby vodního díla na (průtokový a teplotní) režim řeky pod hrází.

Vedlejší cíle:

Osvojení zacházení s teploměrem, sběr primárních dat, dodržení správného pracovního postupu, poznání místa

Výstupy:

Vyplněný pracovní list

Pomůcky:

Teploměr do vody, běžné psací potřeby

Materiály:

Pracovní list Pracovní list

Vyplněný pracovní list Vyplněný pracovní list

Teoretická východiska:

Stavba Vranovské přehrady přinesla mnohé společenské i přírodní změny. Mezi ty nejvýznamnější společenské patří zánik „starého” Bítova a vznik „nového” a také neblahý dopad na městečko Hardegg, který utrpěl úpadkem turistického ruchu v důsledku výrazného snížení teploty vody vypouštěné z Vranovské přehrady v letních měsících. A právě změna teplotních poměrů a vodního režimu byla a stále je problémem pro místní biotu. Přehrady vypouštějí vodu z větších hloubek, která má nepřirozeně jinou teplotu oproti vodě na hladině. V letním období tak protéká územím pod přehradou voda výrazně chladnější, v zimním období naopak, což po výstavbě vedlo na území dnešního národního parku ke druhové změně zejména vodních organismů. Dalším problémem je kolísavý průtok vody, který reflektuje potřebu výroby elektrické energie. V období, kdy není třeba do sítě dodávat, je průtok malý, při spuštění provozu pak skokově vzroste. Méně zásadní vliv pro území dnešního národního parku měla výstavba Znojemské přehrady. Zatopená oblast sahá necelých 5 km proti proudu od hráze (zhruba po vyhlídku Sealsfieldův kámen), vzdutí nepřesahuje 10 m a teplotní změny nejsou příliš výrazné. Zásadní vliv měla na stavby dříve vybudované v dnes zaplaveném území. Zanikla tak restaurace Rabenstein (Rabštejn, U Obří hlavy), Městská plovárna a Trauznický mlýn.

Průběh kurzu:

Žáky ještě ve škole rozdělíme do skupin tak, aby každá měla k dispozici teploměr do vody. První pracovní list můžeme dětem dát již na cestu autobusem.

Po příjezdu do Vranova nad Dyjí žáci již pracují zcela samostatně, vyučující pouze koordinuje činnost a provádí případnou korekci práce žáků. Ti hledají místo pro měření teploty podle pokynů v pracovním listu a poté provádí samotná měření a zápis dat.

Po vyplnění pracovních listů a vyhodnocením se skupiny navzájem seznámí s výsledky ostatních (tato část se může uskutečnit ve škole).