Turistika

 Turistika se v průběhu 20. století stala dravým fenoménem, který se zmocnil takřka všech částí naší Země. Cestovní agentury  nabízí svým klientům výlety do téměř jakékoliv atraktivní přírodní lokality na světě. Přírodní ráje, které ještě před několika desetiletími žily rytmem svého vlastního života, jsou dnes atakovány  globálními turisty, kteří v touze po nevšedních zážitcích nechtěně napomáhají rozvrácení ekosystémů i místních sociálních vazeb. Národní parky se tak stávají novodobou archou Noemovou, která poskytuje  poslední útočiště mizejícím druhům rostlin a živočichů. 

Správy národních parků jsou proto postaveny před nanejvýš závažný úkol, totiž nalézat a uplatňovat taková regulační opatření, která efektivně uchrání dochované přírodní celky před exploatačním turizmem a zároveň umožní vnímavému návštěvníkovi jejich dostatečné poznání.

 
 

Turisté na Králově stolciTuristé na Králově stolci

 

I Správa Národního parku Podyjí se při své rozhodovací činnosti trvale snaží nalézat rovnováhu mezi zájmy návštěvníků na straně jedné a životními  potřebami tisíců druhů rostlin a živočichů na straně druhé.

 

Naše organizace proto podporuje pouze měkké formy turistiky – pěší, cyklistickou a v okrajových partiích parku i turistiku na koních, jež zanechávají v přírodě Podyjí minimální ekologickou stopu. Prosíme proto všechny návštěvníky, aby v zájmu zachování mimořádných přírodních kvalit Národního parku  Podyjí s pokorou přijali jistá omezení formulovaná především v návštěvním řádu a v zákoně č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.