Technické zajištění

Způsoby péče o konkrétní lokality jsou plánovány v souladu s Plánem péče o NP Podyjí odbornými pracovníky Správy. Základem pro plánování managementu nelesních lokalit je databáze (v prostředí MS Access) shromažďující nejširší informace o jednotlivých lokalitách.

Pro každou lokalitu jsou v databázi zaneseny a průběžně doplňovány následující informace:

  • Charakteristika lokality (současný stav, cílový stav, rámcové způsoby dosažení cíle)
  • Popisné údaje (plocha, katastr, druh pozemku apod.)
  • Významné organismy: Na každé lokalitě je zaznamenáván výskyt vzácných, chráněných, ohrožených nebo jinak významných druhů rostlin, živočichů apod. Lze zapisovat i podrobná nálezová data. Přehled významných druhů je základem pro stanovení předmětu ochrany pro jednotlivé lokality, i když ne vždy jím musí být druh.
  • Přehled parcel: parcely, které se na dané lokalitě nacházejí, včetně specifikace vlastníků. K parcelám je možné uvádět informace např. o udělených souhlasech vlastníků s plánovanými zásahy.
  • Plánované a provedené zásahy: databáze umožňuje plánování konkrétních zásahů během roku a zaznamenávání jejich skutečné ralizace. Slouží tedy jako "kronika" lokalit.
  • Literatura: V databázi je možné evidovat veškerou literaturu, např. díla s ochranářskou problematikou, včetně možnosti propojení s údaji o druzích nebo lokalitách.

Tato souborná databáze je základní pomůckou pracovníků Správy NP pro stanovení péče o jednotlivé lokality. Je to vlastně jakási kuchařka. Na jedné straně usnadňuje praktickou organizaci managementových prací a hlavně dává logický rámec širokému souboru ochranářských informací.

Mapová vrstva nelesních ploch je dostupná na mapovém serveru Správy NP Podyjí. K počátku roku 2010 Správa NP Podyjí evidovala přesně 300 nelesních ploch o celkové rozloze 672 ha. Jejich velikost je v rozsahu 0,03 až 33,92 ha (průměrná velikost 2,2 ha). Téměř polovina lokalit (47 %) je menší než 1 ha a prakticky 90 % lokalit má plochu do 5 ha. Pouze 11 evidovaných lokalit je větších než 10 ha.

Většina (72 %) nelesních ploch se nachází ve východní polovině Podyjí (od Podmolí na východ). Konkrétně jsou plošně nejvýznamnější  katastry Havraníků a Hnanic, kde je soustředěn výskyt vřesovištních ploch a stepních lad, a dále katastr Mašovic u Znojma (zejména Mašovická střelnice).

Co se týče péče o nelesní lokality, Správa NP Podyjí se přímo stará o více než polovinu lokalit (58 %). To znamená, že celkem na 174 lokalitách (395 ha) organizuje a provádí péči (kosení, výřez náletu, pastvu apod.) za úplatu místními živnostníky nebo firmami. Necelou třetinu ploch (25 %) využívají cizí subjekty (zemědělské podniky, soukromníci, vlastníci pozemků, nájemci). Menší podíl lokalit (13 %) leží více méně ladem a nejsou zde tedy prováděny žádné zásahy (někdy záměrně, jindy z důvodu nedostatečné organizační a finanční kapacity Správy).

graf_vyuziti_nelesu.bmp