Suťové lesy

Popis: Suťové lesy se hojně, avšak ostrůvkovitě vyskytují po celém území NP Podyjí. Jejich stanovišti jsou strmé svahy se silně kamenitou až balvanitou půdou, rokle a strže; pokrývají i okraje tzv. kamenných moří. Hlavními dřevinami jsou javory, lípy a jasany, v příměsi pak např. habr, nechybí ani jilm horský nebo tis červený. V podrostu je typický výskyt kapradin a mechorostů. Místní společenstva se řadí např. k měsíčnicovým javořinám a v teplejší východní části území pak javorovým habřinám. Vzhledem k omezeným možnostem využívání těchto typů lesa v minulosti, zůstaly suťové lesy Podyjí velmi dobře zachovány a mají místy pralesovitý charakter.

 

suťový les pod Ledovými slujemisuťový les pod Ledovými slujemi

 

Flóra: Kromě jmenovaných dřevin jsou zastoupeny druhy klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata) a meruzalka angrešt (Ribes uva-crispa), v teplejších částech i brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Z bylin je třeba jmenovat kapradinu laločnatou (Polystichum aculeatum), osladič obecný (Polypodium vulgare), udatnu lesní (Aruncus sylvestris), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), hluchavku skvrnitou (Lamium maculatum). Místy najdeme i zvláště chráněné druhy jako měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a ploštičník evropský (Cimicifuga europaea). Velmi bohaté je mechové patro s druhy jako např. podhořanka plocholistá (Porella platyphylla), měřík bodlavý (Plagiomnium cuspidatum), plazivec obecný (Isothecium alopecuroides), kulistec jablíčkovitý (Bartramia pomiformis), žilnatka převislá (Antitrichia curtipendula), evropsky významný šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

 

Ploštičník evropskýPloštičník evropský

 

Fauna: Díky výjimečné zachovalosti těchto biotopů a především vysokému podílu mrtvého dřeva je významná zejména fauna xylofágního hmyzu. Zjištěno bylo např. několik vzácnějších druhů čeledí Eucnemidae, Elateridae či Melanriidae, z tesaříků byly v těchto biotopech zjištěny druhy Saperda octopunctata a Lioderus kollari, na světlejší porosty s výskytem zimolezu jsou vázáni krasec Agrilus cyanescens, tesařík Oberea pupilata nebo nosatec Orchestes xylostei. V inverzních polohách s chladným klimatem žije střevlík Carabus irregularis, kovařík Sericus subaeneus nebo nosatec Otiorhynchus labilis. Velmi pestré je společenstvo nočních motýlů, z vzácnějších druhů chladnějších a vyšších poloh se vyskytuje např. píďalka Discoloxia blomeri nebo hřbetozubec Odontosia carmelita. Fauna ptáků je obdobná jako v bučinách. Početná je populace pušťíka obecného (Strix aluco). Zachovalé lesní porosty a podzemní prostory využívá řada druhů netopýrů např. netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) nebo netopýr Myotis mistacinus.

nosatec Otiorhynchus labilisnosatec Otiorhynchus labilis