Správní poplatky

Správa Národního parku Podyjí (dále jen "Správa NP") stanovuje při výkonu státní správy správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon"). Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.

Poplatky, které Správa NP dle sazebníku (části I, položky 3) uvedeném v příloze zákona uplatňuje, jsou následující:

50,- Kč            vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu (za každou i započatou stránku)
40,- Kč            na technickém nosiči dat
15,- Kč            za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Výše uvedené sazby jsou k datu 11.4.2011

Celý zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nalezente zde.