Společným směrem / In der gemeinsamen Richtung

Image

Odborná konference u příležitosti 20. výročí vzniku Národního parku Thayatal a 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí 19. - 21. října 2021 (Hnanice, Hotel Vinice Hnanice a Hotel Happy Star)

Výsledky a další směřování ochrany přírody v Podyjí
Oba národní parky na Dyji (český i rakouský) slaví významné jubileum. Je důležité se ohlédnout a zamyslet nad úspěchy i problémy péče o přírodu a krajinu. 20 let přeshraniční spolupráce též ukazuje, že rozdíly v přístupech nemusí vést ke konfliktům, ale ke vzájemnému obohacení.

Na konferenci se můžete do 15. srpna 2021 přihlásit pomocí tohoto formuláře.
Počet účastníků je omezen. Jazykem konference je čeština a němčina. Oba jazyky budou simultánně překládány.

Stahněte si: 

Pozvánka a podrobné informace o konferenci Pozvánka a podrobné informace o konferenci (1,22 MB)

 

Program

úterý 19. října 2021

19:00 opening ceremony (možnost fakultativní exkurze před oficiálním programem)

středa 20. října 2021

8:30–12:00 plenární úvod
Pracovníci obou národních parků představí současné směřování správy území a pokusí se pojmenovat problémy a nejasnosti. Tím inspirují účastníky konference k diskusi v jednotlivých tematických sekcích pro odpolední program.

1. blok: Dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a Thayatal a způsoby práce s veřejností
Co je vlastně účelem obou národních parků? Je vůbec přípustné, aby se zaměřovaly na péči o krajinu, na ochranu jednotlivých druhů, na cestovní ruch a další oblasti? A je to technicky možné? Národní přístupy se vyvíjí. Jak na poslední změny reagují strategické dokumenty jednotlivých parků? Dílčí cíle jednotlivých zemí se liší. To ale nemusí nutně vést ke konfliktům – péče na jedné a druhé straně hranice se může
harmonicky doplňovat. Národní park není ostrov sám pro sebe, ale je vždy součástí širších vztahů v krajině. A mají správy dostatek pracovníků, technických prostředků a finančních zdrojů, aby všechny své role zvládly?

2. blok: Bilance výsledků péče o území a přístupy k osvětové práci
Portfolio metod péče o biotopy i práce s veřejností se za posledních pár let otevřelo do dříve nebývalé šíře. Jednotlivé národní parky představí na příkladech, jak těchto možností využívají k naplňování svých cílů a poslání a kam za dobu své existence dospěly.

13:30–16:50 Paralelní jednání v sekcích:
Témata sekcí jsou vybrána podle nejčastěji řešených otázek správy území:
1) sekce VODA: vodní a energetická bilance krajiny a jak daleko sahá vliv lidské činnosti, ale též možnosti a hranice lidského využívání řeky Dyje
2) sekce ZEMĚ: priority ve správě biotopů – kdy a jak je žádoucí zasahovat do jejich
přirozeného vývoje a jaké to přináší výsledky?
3) sekce LIDÉ: pro přírodu a krajinu jsou důležité postoje a chování lidí, ať už v území trvale žijí, nebo přijíždějí na návštěvu.

17:00–18:30 Poster session a plenární závěr

19:30–23:00 Slavnostní večer a fakultativní večerní setkání na Státním zámku Vranov nad Dyjí

Čtvrtek 21. října 2021

9:00–15:00 Terénní exkurze a odjezd

Prezentace výsledků a příspěvky

V rámci programu budou prezentovány přednášky zvaných specialistů a odborníků na daná témata a problematiky. Ostatní příspěvky je možné prezentovat formou posterů. Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku Thayensia. Místo abstraktu lze publikovat výsledky formou odborného článku tamtéž.

Název a abstrakt přihlašovaného příspěvku je nutno zaslat společně s přihláškou na konferenci. Abstrakt o max. 300 znacích zasílejte v českém nebo německém jazyce. Rukopis odborného článku je nutno zaslat do 15. 7. 2021. Prostudujte si pokyny pro autory

Konference je financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

logo-eu-interreg-600.jpg