Redukce dřevin na bývalé pastvině (uvolnění jalovců)

Popis lokality

Jedná se o okrajový lesní porost 86Ed2 v lesnickém úseku Devět mlýnů (k.ú. Hnanice, za Fládnitzskou chatou) sousedící s kosenými loukami (viz snímek lokalizace). Až do poloviny 20. století se jednalo o pastvinu porostlou řídce sv?tlina za Fládnitzskou chatoudřevinami – zejména duby a jalovci (viz historický snímek lokality) . Po opuštění pastvy plocha postupně spontánně zarůstala a na části došlo i k umělému zalesnění (viz letecký snímek z roku 2001). V současnosti se jedná o víceetážový, mezernatý porost s převahou dubu a větším zastoupením jalovce obecného. V horní etáži roste rovněž borovice lesní. V jihozápadním cípu porostu se vyskytuje rovněž trnovník akát. Jedná se o biotop L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy se světlinami v podobě suchých trávníků. Zarůstání lesem nejvíce odolaly drobné skalní výchozy pokryté suchými trávníky a jalovcem, popř. keři (růže, ptačí zob). 

Předměty ochrany

Na lokalitě se vyskytují v území unikátní suché trávníky s jalovcem obecným. V podrostu roste populace zvláště chráněného prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) čítající několik desítek jedinců (řada jedinců sterilních) nebo rovněž chráněný koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Z dalších významných druhů byli zjištěni např. brouci: nosatci Ixapion variegatum (žije na jmelí) a Gasterocercus depressirostris (na starých dubech) a krasec Agrilus viscivorus (na jmelí). Zcela unikátní je výskyt vzácného slunéčka Brumus cedri (jediná lokalita v ČR). Přítomna je celá řada v NP Podyjí běžně rozšířených brouků vázaných na duby (roháč obecný aj.). Z motýlů zde žijí okáč medyňkový (Hipparchia fagi), okáč voňavkový (Brintesia circe) a okáč ovsový (Minois dryas). Mezi síťokřídlými byly dále zjištěny druhy pakudlanka jižní (Mantispa styriaca - jedna z nejbohatších lokalit ČR) a vzácný mravkolev Dendroleon pantherinus.

mravkolev Dendroleon pantherinus
  Provedené zásahy

Na dané ploše se ještě donedávna nacházela nelesní společenstva (pastviny a stepní trávníky s rozptýlenou zelení). Nejcennější druhy, které zde dodnes přežívají, patří mezi světlo- a teplomilné druhy nesnášející nadměrný zástin. Jedná se o druhy nelesního charakteru, popř. druhy světlého lesa. Hlavním cílem zásahu mělo být zajištěnívyzna?ování d?evin k odstran?ní 
vhodných podmínek pro tyto druhy, především dostatku světla. Při ponechání lokalit svému vývoji by tyto druhy mohly postupně vymizet. Aby bylo zmírněno zarůstání lokality, byl v únoru a březnu 2007 odstraněn větší počet dřevin. Zásah byl směrován do všech vrstev porostu, ale zejména do spodní etáže. Cílem zásahu bylo uvolnění jednotlivých či skupinovitých rostoucích jalovců obecných. Pozornost byla věnována i všem světlinám zarůstajícím postupně od stran pálení d?evních zbytk?okolním porostem. Odstranilo se přibližně 150 m2 keřů růže šípkové, dále několik set jedinců dubů (duby z okruhu dubu zimního) do tloušťky 10 cm a několik desítek silnějších jedinců dubů a borovic lesních. Místy došlo k uvolnění vzácnějších dřevin, jako jsou třešeň ptačí nebo jilm habrolistý. Dřeviny byly káceny použitím ruční motorové pily. Dřevní hmota byla stahována ručně na vhodná místa a ihned pálena. Silnější sortimenty byly odvezeny k dalšími zpracování.Základní údaje o provedeném zásahu

 Plocha části porostu se zásahem (ha)  1,55
 Práce s motorovou pilou (hod)  80
 Stahování a pálení klestu (hod)  232
 Práce malotraktoru (hod)  16
 Celkové náklady (K?)  38 880
 Náklady Kč/ha  25 500