Půdní sonda

Místo realizace:

Vřesoviště na Kraví hoře

Časová dotace:

4 hodiny v terénu, 2 vyučovací hodiny pro zpracování vzorků a vytvoření prezentace

Personální zajištění:

Běžný pedagogický dozor

Primární cílová skupina dle standardního ŠVP:

Žáci 7. ročníku

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, fyzika, informatika, český jazyk

Hlavní cíl:

Znalost podstaty přírodní pestrosti vřesovišť vycházející z půdních podmínek, seznámení se s vlastnostmi půdy na vřesovišti

Vedlejší cíle:

Osvojení zacházení s měřicími přístroji, návštěva a poznání místa

Výstupy:

Vyplněný pracovní list, prezentace o metodách a výsledkcích práce

Pomůcky:

Sítko, lopatka, laserový metr, navíjecí metr, nádobka na odebrané vzorky, souprava pro stanovení pH půdy

Materiály:

Pracovní list Pracovní list

Mapa Mapa

Teoretická východiska:

Průběh kurzu:

Žáky ještě ve škole rozdělíme do pěti skupin, každá skupina si zvolí vedoucího skupiny, který koordinuje činnost. Po příchodu na Kraví horu rozdělí pedagog skupiny na jednotlivá stanoviště, kde provedou pomocí lopatky odkryv půdy, změří mocnost půdy, změří, do jaké hloubky je půda vlhká, určí půdní živočichy, kteří se na daném stanovišti vyskytovali, odeberou vzorek půdy (na něm ve škole stanoví pH) a do mapy vyznačí své stanoviště.

Každá skupina vyplní pracovní list pro své stanoviště a pak sdělí ostatním skupinám výsledky svého výzkumu. Ve škole stanoví každá skupina pH odebraného vzorku půdy a všichni společně provedou vyhodnocení všech zjištěných údajů. Dále každá skupina vypracuje krátkou prezentaci o metodách a výsledcích práce.