Projekt Příroda bez hranic

Počátkem roku 2009 se Správa Národního parku Podyjí stala spoluřešitelem projektu Příroda bez hranic - Natur ohne Grenzen, vybrané otázky k sjednocení výzkumu přírody Národního parku Thayatal/Podyjí (Natur ohne Grenzen - ausgewählte Fragestellungen zur Harmonisierung der Naturraumforschung in den Nationalparks Thayatal/Podyjí). Vedoucím partnerem projektu je rakouský protějšek - Správa Národního parku Thayatal, Správa Národního parku Podyjí je tzv. projektovým partnerem. Projekt je spolufinancován z prostředku Evropské unie a byl podán v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, prioritní osy 2 – Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, oblast podpory: Životní prostředí a prevence rizik.

Hlavním cílem projektu je doplnit chybějící údaje o vybraných přírodních fenoménech údolí řeky Dyje na území obou národních parků.  I přes řadu existujících informací a odborných studií je zdejší příroda stále nedostatečně prozkoumána a  mezi oběma národními parky existují velké rozdíly v úrovni poznání. Projekt byl zahájen v roce 2009 a bude ukončen počátkem roku 2012.

 

pestrokřídlec podražcový

Užovka stromová


Tento projekt je příkladem spolupráce obou národních parků na poli vědy a výzkumu. Spolupráce je zakotvena v rámci bilaterální deklarace. Vzhledem k  velké biodiverzitě je celé území nesmírně vhodné pro přírodovědný výzkum, jehož výstupy mohou fungovat jako modelový příklad pro opatření i mimo chráněná území.

Projekt se dělí na tyto části (podrobnější přehled zde zde):

Netopýři a další drobní savci NP Thayatal

Pavouci a střevlíci suchých trávníků a luk v NP Thayatal

Plazi NP Podyjí/Thayatal

Kočka divoká v NP Podyjí/Thayatal

Ptáci NP Podyjí/Thayatal

Monitoring mrtvého dřeva řeky Dyje v NP Podyjí

Motýli v NP Podyjí/Thayatal


Více informací lze najít i v této prezentaci (Power Point, 8,75 MB) o projektu, která byla přednesena dne 23.6.2010 na výroční konferenci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013 v Mikulově - příspěvek byl prezentován společně českým (Robert Stejskal) a rakouským (Claudia Wurth-Weitzsbauer) zástupcem.

Kromě vědeckých dat budou nejdůležitějšími výstupy odborné studie sloužící zejména správám obou parků k účinnější ochraně studovaných fenoménů, ale i barevné brožury pro nejširší veřejnost. V rámci částí projektu "Ptáci" a "Motýli" vzniknou i reprezentativní knihy. Všechny materiály budou dvojjazyčné. V rámci projektu budou pořádány i exkurze nebo přednášky.

Akce pořádané v rámci projektu Příroda bez hranic

Netopýří noc: 4. září 2010, pořádají Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Česká společnost pro ochranu netopýrů. Akce se koná ve Vranově nad Dyjí.

Seminář řešitelů projektu Příroda bez hranic: 1. března 2011: na této akci byly za účasti českých i rakouských řešitelů prezentovány průběžné výsledky. Hlavním smyslem akce bylo osobní setkání všech expertů, výměna zkušeností, dat, zkoordinování dalších společných aktivit závěrečné fáze projektu.

Přednáška v rámci modulu "mrtvé dřevo":   Mrtvé dřevo v řece Dyji a její nivě – ekologické užitky a vodohospodářské problémy: 31.3.2011: přednášel Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Vycházka pro veřejnost Vítání ptačího zpěvu: 7. května 2011

Vycházka pro veřejnost Večerní posezení s můrami: 11. června 2011

Závěrečná konference projektu: 20-21. října 2011, místo konání Loucký klášter, Znojmo. Zde byly prezentovány nejdůležitější vědecké výsledky projektu. Akce druhý den pokračovala společnou exkurzí účastníků do přírody.

 

Aktuální výstupy

V rámci projektu vznikly popularizační letáky "Ptáci" a "Netopýři" , knihy "Motýli Podyjí" "Ptáci Podyjí", které jsou dostupné v papírové podobě na Správě NP ve Znojmě nebo na různých informačních bodech Podyjí. Dále vznikl sborník příspěvků z konference.

Jejich elektronické verze je možné také stáhnout elektronicky:

Ptáci - brozura_PTACI_CJ.pdf česká a německá verze

Netopýři - letak_NETOPYR_CJ.pdf česká a německá verze

Motýli -   skladacka_motyli_CJ_final.pdf českáněmecká verze

Plazi - česká česká verze

Mrtvé dřevo (Břehové porosty) - česká česká a německá verze

Kniha Motýli PodyjíSumpich_2011_Motyli_Podyji_small.pdf česko-německá verze (7,13 MB)

Kniha Ptáci Podyjí - česko-německá verze česko-německá verze (8,60 MB)

Sborník z konference Thayensia č. 9 - články ke stažení zde

 

EU_ERDF_CZ.jpg LogoBasis_AT_CZ_4C_v__etn___sloganu.jpg