Proběhlo vítání ptačího zpěvu u Šafova

V narychlo stanoveném náhradním termínu (v sobotu 8.5.2010, namísto původního termínu 1.5.2010, kdy pršelo a na sraz se nikdo nedostavil) proběhla vycházka za ptačími hlasy v rámci akce Vítání ptačího zpěvu, tentokrát v rybniční krajině kolem Šafova.

 

Na akci se opět podílela Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) a Správa Národního parku Podyjí. Z místa srazu, tj. z louky u židovského hřbitova při severozápadním okraji obce směřovala exkurze s četnými zastávkami kolem Podvesného rybníka, pak přes pole k Cihelnému a Celničnímu rybníku a odtud lesem sledujícím západní okraj obce zpět na louku u židovského hřbitova. Délka pěší trasy činila necelé 4 km. Před ukončením exkurze byl ještě navštíven se všemi účastníky i odlehlejší Janský rybník. Celkem se zúčastnilo sice pouze 5 návštěvníků, avšak vzhledem k okolnostem (náhradní termín) účast předčila očekávání.

 

 

2010

 

Během exkurze bylo zjištěno 65 druhů ptáků. Z významnějších druhů byl zaznamenán např. orel mořský (Haliaeetus albicilla), moták lužní (Circus pygargus), holub doupňák (Columba oenas) či bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus). Následuje kompletní přehled zjištěných druhů:

 

Labuť velká (Cygnus olor)

Husa velká (Anser anser)

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Čírka modrá (Anas querquedula)

Polák velký (Aythya ferina)

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Bažant obecný (Phasianus colchicus)

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Moták lužní (Circus pygargus)

Káně lesní (Buteo buteo)

Lyska černá (Fulica atra)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Holub doupňák (Columba oenas)

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

Rorýs obecný (Apus apus)

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Straka obecná (Pica pica)

Vrána černá (Corvus corone)

Vrána šedá (Corvus cornix)

Sýkora koňadra (Parus major)

Skřivan polní (Alauda arvensis)

Břehule říční (Riparia riparia)

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Jiřička obecná (Delichon urbicum)

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Kos černý (Turdus merula)

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquatus)

Vrabec polní (Passer montanus)

Konipas bílý (Motacilla alba)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

 

 

Všem návštěvníkům děkujeme za účast!