Poskytování dat

Správa NP Podyjí poskytuje pouze ta data GIS u kterých to dovolují licenční práva a u kterých jejich zveřejnění nezpůsobí ohrožení popisovaného jevu.
Tato data jsou poskytována zdarma pro studijní, vědecké a jiné nekomerční použití.

Za tímto účelem jsou data členěna do dvou skupin:
- volně dostupná a šiřitelná
- dostupná dle smluvního vztahu


Data dostupná dle smluvního vztahu budou poskytnuta na základě  písemné žádosti (stačí i elektronickou poštou (kouril@nppodyji_cz)), která bude obsahovat:

účel, ke kterému budou data použita (název práce, díla, grantu, projektu, atp.)
seznam požadovaných vrstev (k dispozici v metainforamčním katalogu MICKA)
specifikovaný územní rozsah (celé území národního parku, či vybraná část)
technická specifikace (formát dat, souřadnicový systém) - naše data jsou primárně uložena ve formátech podporovaných systémem ArcGIS firmy ESRI a v souřadnicovém systému S-JTSK – požadavky na převod do jiných formátů či souřadnicových systémů nemůžeme bezvýhradně garantovat
kompletní kontakt na žadatele (jméno a příjmení žadatele, název instituce, poštovní adresa, e-mail, telefon)

Na základě takto strukturované žádosti bude zhotovena smlouva o poskytnutí a užití digitálních dat.  kterou žadatel podepíše nejpozději při osobním převzetí dat nebo předem (po zaslání pozemní poštou), pokud není možné nebo účelné osobní převzetí. Podpisem této smlouvy se žadatel zavazuje dodržet všechna ustanovení v ní uvedená.
Vzor takové smlouvy je k nahlédnutí ve formátu MS Word  zde zde (29,50 KB).


Pokud data nemohou být k žadateli doručena prostřednictvím Internetu a je nutné (nebo vhodnější) fyzické paměťové médium typu CDROM, USB Flash disk apod., je na žadateli, aby si takové médium opatřil nebo Správě NP Podyjí uhradil náklady na jeho pořízení.