Podléhají povolování kácení i dřeviny rostoucí na soukromých pozemcích? (aktualizace listopad 2014)

 

Ano, povolování platí pro všechny dřeviny rostoucí mimo les bez ohledu na vlastnické poměry.

Výjimkou jsou ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Tam lze kácet dřeviny bez povolení bez ohledu na jejich rozměr, ale musí být ale splněno, že dřeviny nejsou součástí stromořadí, významného krajinného prvku, památným stromem, nebo zvláště chráněným druhem dřeviny.

Na ostatních pozemcích, které nejsou zahradami, lze beze všeho (bez povolení nebo oznamování kácení) pokácet pouze stromy do obvodu 80 cm a zapojené porosty do plochy 40 m2. Opět platí jen v případě, že se nejedná o stromořadí, významný krajinný prvek, památný strom, popř. zvláště chráněný druh dřeviny!