dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Autor: Václav Křivan

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Album: ptáci