Pastviny exmoorských koní

Dvě skupinky exmoorských koní od května 2018 spásají Havranické vřesoviště a Mašovickou střelnici. Obě lokality suchých trávníků a vřesovišť potřebují trvalou péči člověka a hospodářských zvířat, jinak by zcela zarostly náletovými dřevinami. Věříme, že pastva koní plemene Exmoorský pony pomůže na obou místech udržovat vhodné životní podmínky pro chráněné živočichy a rostliny. 

V Národním parku Podyjí jde o zcela nový projekt, který do určité míry ovlivní turistické využití pasených lokalit. Doufáme, že drobná omezení vyplývající ze snahy o bezproblémový provoz budou vyvážena pohledem na spokojené skupinky koní na pastvině plné kvetoucích bylin a motýlů. Níže jsou stručné informace o pastvinách, přehled nejdůležitějších pravidel souvisejících s provozem pastevních areálů a soubor otázek a odpovědí.

Pastvina 1: Havranické vřesoviště (plocha 35 hektarů) představuje jedinečné prostředí stepních trávníků, panonských vřesovišť, křovinné vegetace a zahrnuje i část smíšeného lesa. Koně zde mají za úkol redukovat porosty vysokých trav a přispívat k rozvolnění lesních porostů. K nejvýnamnějším druhům pastviny patří koniklec velkokvětý, kobylka sága nebo skřivan lesní a lelek lesní.

Pastvina 2: Mašovická střelnice (plocha 25 hektarů) je tvořena lučními porosty na suchém až mezofilním stanovišti s poměrně hustým náletem dřevinné vegetace. Koně zde udržují travnaté enklávy a přilehlý lesní okraj. Zajímavé druhy zde zastupuje třeba vstavač kukačka, pěnice vlašská nebo hnědásek černýšový.

Na obou pastvinách je pastva koní součástí komplexu dalších opatření, bez kterých by se chráněné biotopy brzy změnily v křovinatý les. Probíhá zde zejména regulace náletových dřevin (růže, trnka, hloh, svída aj.) a prosvětlování lesních porostů, v Havranické pastvině se intenzivně pracuje také na redukci invazního akátu.

Přehled pravidel v kostce

KONĚ NIKDY A NIČÍM NEKRMTE - ani trávou a plody - je to nebezpečné pro vás i koně.
VYHÝBEJTE SE KONTAKTU S KOŇMI - kopnutím či kousnutím dokáží člověka zmrzačit i zabít.
NEPŘELÉZEJTE ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY - ty na kůlech, ani ty na lamino tyčích.
CHOVEJTE SE KLIDNĚ A NEHLUČTE - jste v přírodě, učte tomu i své děti.
DRŽTE PSY MIMO PASTVINU - divocí koně psa považují za vlka a dokáží jej zabít.
VSTUP JE MOŽNÝ JEN DO NEPASENÝCH PROSTOR - průchody do pasených prostor jsou uzavřeny řetízkem.
VJEZD AUT, CYKLISTŮ ANI JEZDCŮ NA KONÍCH NENÍ NA PASTVINU MOŽNÝ - použijte stávající vyznačené stezky.

 Jak se lze ke koním nejlépe dostat?

U obou pastevních areálů jsou určena doporučená místa k odstavení vašeho vozu. V případě Havranického vřesoviště můžete nechat auto u čerpací stanice v blízkosti Hnanic. U Mašovic lze zaparkovat na odstavné ploše na okraji bývalé střelnice. Všechna odstavná parkoviště naleznete online na serveru mapy.cz. Dostat se autem přímo k pastvinám nebo dokonce jezdit podél ohradníku nelze. Ideální je projít se kolem pastvin po stávajících cestách a mít trochu štěstí. Obě pastviny jsou v terénu vymezeny elektrickým ohradníkem z akátových kůlů, dvojice vodičů a reflexní pásky. Pozor, všechny ohradníky jsou pod proudem.

Havraníky_pastvina_web_duben700.jpg

Zákres pastviny u Havraníků (Letecký snímek: ČÚZK, ostatní Správa NP Podyjí)

Bude možný průchod přes koňské pastviny?

Pro vstup jsou přístupné jen ty části pastvin, kde se aktuálně nepasou koně. Každá pastvina, vymezená v terénu ohradníkem z akátových kůlů a elektrických vodičů, může být uvnitř členěna ještě mobilním ohradníkem tvořeným jednoduchými tyčkami, vodivými lanky a reflexní páskou. Cílem členění pastvin na menší plochy je mozaikovité vypásání biotopu tak, aby byla část pastvin v klidovém režimu.

Vstup je možný pouze pro pěší přes průchody umístěné u většiny bran. Průchody, které budou aktuálně uzavřeny, budou opatřeny zámkem a doplněny informační tabulkou s vyznačením volných částí pastviny a nejbližších otevřených průchodů. 

V Havranické pastvině je přístupná lesní část pastviny a menší prostor u vyhlídky ve střední části pastviny, u Mašovic pak část kolem vodních tůní a lokalita Komínek.
Pokud jdete na procházku se psem, v blízkosti pastviny musí být pes na vodítku – koně se umí velmi účinně bránit a v případě pocitu ohrožení mohou psa v sebeobraně vážně zranit či zabít.

Čas od času ale Správa NP Podyjí organizuje akce pro veřejnost, kde je možná exkruze do koňských ohrad s průvodcem.

Lze přes pastviny jezdit na kole?

Cyklisté, stejně jako jezdci na koních, musí nadále respektovat pouze vyznačené trasy, jejich vjezd na pastviny bohužel není možný.

Nebudou pasená zvířata trpět nedostatkem potravy?
Koně nikdy a ničím nekrmte. Exmoorským koním zcela vyhovuje přirozená potrava, ať jsou to porosty trávy (včetně suché stařiny) nebo výhonky keřů a stromů, kterých mají u Havraníků i Mašovic dostatek. Jakákoli jiná strava může vážně narušit jejich trávení i jejich pastevní zvyklosti.

V žádném případě tedy nesmí být koně ničím krmeni – platí to samozřejmě i pro veškeré ovoce, zeleninu, obiloviny, pečivo i rostlinnou biomasu, a to ani v období, kdy může připadat člověku, že koně hladoví – např. v hluboké zimě nebo uprostřed letních veder. Nerespektování tohoto pravidla často vede i k úmrtí pasených zvířat. Ovocné či jiné pamlsky nesmí být používány ani ve snaze o přilákání koní blíže k ohradníku. Kromě zdravotních problémů může také přikrmování vést k tomu, že poníci přestanou spásat trávníky a vřesoviště a namísto toho budou čekat u ohradníku na lidský pamlsek.

Masovice_pastvina_web_final.jpeg

Zákres pastviny u Mašovic (Letecký snímek: Top GIS, ostatní Správa NP Podyjí)

Lze si divoké koně pohladit?
Návštěvník by se neměl nikdy pokoušet ke koním přiblížit. Jde sice o bezproblémové plemeno koní, které není vůči člověku agresivní, jedná se ovšem o zvířata neochočená, která se mohou chovat nepředvídatelně. Koně nevyhledávají společnost člověka, přitom jej toleruje ve své blízkosti.  Přípustné je tedy pouze pozorování koní přes elektrický ohradník. Koně také nesmí být rušeni nebo jakkoliv stresováni – proto by návštěvníci měli omezit např. pohyb v těsné blízkosti aklimatizační ohrady, tedy prostoru, kde mají koně přístřešek a napajedlo.

Můžu se do péče o pastviny nějak zapojit?

Pokud máte zájem poznat prostředí podyjských pastvin blíže a třeba se i setkat s poníky "tváří v tvář", můžete se zapojit do dobrovolnické činnosti. Na obou pastvinách je neustále spousta práce - odstraňujeme nálet dřevin, čistíme ohradník, uklízíme vybraná místa - a pomocná ruka se vždycky hodí. Zájemci se mohou hlásit na telefon Správy NP níže.

Co dělat, když se koně dostanou ven z ohrady?
Použité ohradníky jsou ověřené léty praxe a koně zpravidla nemají důvod pastvinu opouštět. Může se to ovšem stát např. u nezkušených hříbat narozených v blízkosti ohradníku. Hřebci se také občas nechají zlákat ven kolemjedoucími koňmi. Pokud byste koně zpozorovali mimo ohradu, kontaktujte prosím bezodkladně správce pastvin, který koně i ohradníky denně kontroluje a zajišťuje jejich údržbu. Zde jsou důležité telefonní kontakty, kam volat v případě úniku koní, poškození ohradníku nebo jiných problémů:

Pastevní dozor Havraníky: +420 774 570 874
Pastevní dozor Mašovice: +420 608 450 570

Správa Národního parku Podyjí: +420 739 467 143 (R. Stejskal)