Návštěvní řád NP Podyjí

VYHLÁŠKA č. 22/95

Správy Národního parku Podyjí, schválená dne 6. dubna 1994 kterou se vydává

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ 
Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Účelem vyhlášky je zajištění ochrany přírodních hodnot na území Národního parku Podyjí (dále jen NP) a jeho ochranného pásma.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které vstupují, vjíždějí nebo přechodně setrvávají na území NP a jeho ochranného pásma za účelem rekreační, turistické, případně jiné aktivity.Čl. 2

OZNAČENÍ HRANIC OCHRANNÉHO PÁSMA NÁRODNÍHO PARKU, NÁRODNÍHO PARKU A ZÓN NÁRODNÍHO PARKU

(1) Hranice NP je označena zelenými tabulemi s velkým státním znakem České republiky s nápisem "NÁRODNÍ PARK PODYJÍ".

(2) I. zóna NP (přísná přírodní) zahrnuje přírodovědecky nejhodnotnější jádrové území NP. Po obvodu své vnější hranice je označena zelenými tabulkami s nápisem "I.ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU VSTUP POVOLEN POUZE PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH" a dále pruhovým značením, které se umísťuje na hraniční sloupky nebo na stromy. Tyto pruhy jsou barvy červené.

(3) II. zóna NP (řízená přírodní) zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhodnotnější plochy bezlesí (např. vřesoviště a louky). Po obvodu své vnější hranice je označena zelenými tabulkami s nápisem "II. ZÓNA NÁRODNÍHO PARKU VSTUP POVOLEN POUZE PO VYZNAČENÝCH CESTÁCH" a dále pruhovým značením, které se umísťuje na hraniční sloupky nebo na stromy. Tyto pruhy jsou barvy modré.

(4) III. zóna NP (okrajová) zahrnuje zbývající část NP, tvořenou zemědělskými plochami a částí lesního komplexu. Její vnější hranice je převážně totožná s hranicí NP. Tato zóna není v terénu značena.

(5) Ochranné pásmo NP chrání území NP před vnějšími rušivými vlivy. Je označeno zelenými tabulemi s nápisem "OCHRANNÉ PÁSMO NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ".Čl. 3

ZÁKLADNÍ OCHRANNÉ PODMÍNKY NÁRODNÍHO PARKU

Na celém území NP je ve smyslu § 16 zákona zakázáno:

a) zneškodňovat a ukládat odpady, které mají původ mimo území NP a zneškodňovat ostatní odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy NP,
b) tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy NP,
c) vjíždět a setrvávat s motorovými i nemotorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy NP, kromě vjezdu a setrvání vozidel Správy NP, orgánů při výkonu státní správy, vozidel potřebných pro zemědělskou a lesnickou činnost provozovanou na území NP, vozidel Policie ČR, Armády ČR, Celní stráže, hasičů, zdravotní a veterinární služby při výkonu služebních povinností. Zákaz vjíždění a setrvávání motorových i nemotorových vozidel neplatí pro vlastníky, nájemce a vykonavatele práva hospodaření na pozemcích ležících v NP, kteří musí za účelem obhospodařování těchto pozemků použít nejkratší technologicky možnou trasu vedenou po pozemních komunikacích. (K tomuto ustanovení vydá Správa NP zvláštní samostatnou instrukci),
d) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,
e) provozovat vodní sporty a vodní turistiku na řece Dyji. V obci Vranov nad Dyjí se mohou tyto aktivity provádět v části řeky Dyje protékající zastavěným územím Vranova,
f) provozovat horolezectví,
g) uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.Čl. 4

DALŠÍ OCHRANNÉ PODMÍNKY

V souladu s § 19 zákona není dále dovoleno:

(1) Na celém území NP

a) poškozovat a znečišťovat přírodní prostředí,
b) rušit, pronásledovat, odchytávat, poškozovat a usmrcovat volně žijící živočichy (s výjimkou živočichů, na které se vztahují jiné právní předpisy (pozn.1)), či sbírat a poškozovat planě rostoucí rostliny a sbírat či poškozovat ostatní přírodniny,
c) zatěžovat přírodní prostředí nadměrným hlukem, (pozn. 2))
d) poškozovat a ničit veškerá terénní a informační zařízení Správy NP a zařízení turistického provozu,
e) pořádat sportovní a vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky, létat na padácích a závěsných kluzácích,
f) nadměrně zatěžovat prostředí chemickými látkami,
g) vstupovat do všech jeskyní či podzemních prostor a ovlivňovat jejich prostředí,
h) volné pobíhání psů a jiných domácích zvířat,
i) provozovat volný a stánkový prodej,
j) umísťovat reklamní tabule a poutače.
k) provozovat jízdu na koni a povoznictví, vyjma trasy vyhrazené se souhlasem Správy NP.

(2) V I. a II. zóně NP

a) vstupovat a pohybovat se mimo cesty vyznačené se souhlasem Správy NP (pro potřeby této vyhlášky se takovou cestou rozumí cesta, která je označena

turistickými značkami nebo značkami označujícími

cykloturistické trasy), kromě vlastníků, nájemců a vykonavatelů práva hospodaření na pozemcích ležících v těchto zónách. Pro přístup k těmto nemovitostem musí uvedené osoby použít nejkratší možnou trasu vedenou po pozemních komunikacích. Osobám trvale bydlícím v obcích ochranného pásma NP (Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Horní Břečkov, Čížov, Lukov, Podmolí, Mašovice, Hnanice, Havraníky a integrované obce města Znojma - Hradiště, Konice, Popice) je vstup povolen do II. zóny NP,
b) sbírat lesní plodiny a léčivé byliny. Osoby trvale bydlící v obcích ochranného pásma NP tento sběr mohou provádět na území II. a III. zóny NP. Nesmí však jít o sběr druhů chráněných všeobecně závaznými právnímí předpisy, (pozn. 3)
c) koupat se v řece Dyji a ostatních vodních tocích a nádržích, kromě části řeky Dyje protékající zastavěnou částí Vranova nad Dyjí,
d) provozovat zimní lyžařskou turistiku mimo cesty vyznačené se souhlasem Správy NP a bruslit na zamrzlých vodních tocích a plochách,
e) jezdit na kolech mimo vyznačené cykloturistické trasy. Cyklistika je provozována na celém území NP a jeho ochranného pásma na vlastní nebezpečí. Cyklisté jsou povinni respektovat výstražná a omezující značení na cykloturistických trasách, zejména omezení rychlosti v úseku Čížov - Hardegg a dalších exponovaných a nepřehledných místech. Na turisticky značených cestách nesmí cyklisté ohrozit nebo omezit pěší turisty.

(3) Ve III. zóně NP jezdit na kolech mimo silnice, místní a účelové komunikace a vyznačené cykloturistické trasy.

(4) Provádění činností uvedených v odstavcích 1-3 tohoto článku se považuje za přestupek, či protiprávní jednání dle §§ 87-88 zákona.

(5) Na celém území ochranného pásma

a) nadměrně poškozovat a znečišťovat přírodní prostředí,
b) rušit, pronásledovat, odchytávat a usmrcovat volně žijící živočichy (s výjimkou živočichů, na které se vztahují jiné právní předpisy (pozn. 1)),
c) poškozovat a ničit veškerá terénní a informační zařízení Správy NP a zařízení turistického provozu,
d) pořádat sportovní a vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky.

Čl. 5

RYBÁŘSTVÍ A MYSLIVOST

Výkon práva myslivosti a rybářství je upravován samostatnými předpisy a správními rozhodnutími příslušných orgánů.

Čl. 6

VÝJIMKY Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK

Výjimky ze základních ochranných podmínek (čl. 3 této vyhlášky) uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR v Praze. Výjimky z dalších ochranných podmínek (čl. 4 této vyhlášky) uděluje Správa NP ve Znojmě.
Čl. 7
OSVĚTOVÉ A VÝCHOVNÉ VYUŽÍVÁNÍ NÁRODNÍHO PARKU

Informace o území NP získají návštěvníci v sídle Správy NP ve Znojmě, případně v jejích informačních střediscích, u jednotlivých členů stráže přírody a u pověřených pracovníků Správy NP.


Čl. 8
DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM OCHRANNÝCH PODMÍNEK NÁRODNÍHO PARKU A STRÁŽ PŘÍRODY

Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky a ostatních právních předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny zajišťuje stráž přírody (pozn. 4). Její členové jsou po prokázání se služebním průkazem oprávněni:

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty (pozn. 5) za přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny,
c) pozastavit rušivou činnost, jestliže bezprostředně ohrožuje zájmy ochrany přírody,
d) vstupovat na cizí pozemky za účelem plnění úkolů vyplývajících ze zákona a dalších předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny.

 
Čl. 9
SANKCE

Porušování podmínek ochrany přírody NP, které vyplývají ze zákona, této vyhlášky a dalších závazných právních
předpisů, (pozn. 6) bude sankcionováno orgánem ochrany přírody jako přestupky fyzických osob (pokutou až do výše 50.000,-- Kč), (pozn. 7) či protiprávní jednání právnických a fyzických osob při podnikatelské činnosti (pokutou až do výše 1.000.000,-- Kč), (pozn. 8) pokud nepůjde o trestný čin.

Čl. 10
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Tento návštěvní řád byl projednán se zástupci všech obcí ležících na území ochranného pásma NP a v Radě národního parku. Návštěvní řád je trvale vyvěšen na úředních deskách Správy NP a je veřejnosti k dispozici u obecních úřadů, Správy NP a u Ministerstva životního prostředí ČR.
Čl. 11
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/94, kterou se vydává návštěvní řád NP Podyjí.

Čl. 12
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. května 1995

Ing. Tomáš Rothröckl
ředitel
Správy Národního parku Podyjí
11) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti (v úplném znění zákona č. 512/1992 Sb.) a vyhl. č. 2O/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.
2) Vyhláška MZd ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a související hygienické předpisy.
3) Např. vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
4) § 81, zákon č. 114/1992 Sb.
5) zákon č. 124/1993 Sb., o přestupcích (úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
6) Např. nařízení vlády č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
7) § 87, zákona č. 114/1992 Sb.
8) § 88, zákona č. 114/1992 Sb..