Návštěva experta Rady Evropy pana Bernarda Jacquata v Národním parku Podyjí

Nezávislý expert vyslaný Radou Evropy, pan Bernard Jacquat (Švýcarsko), pracuje ve dnech 16. až 19.7. 2009 v Národním parku Podyjí. Jeho úkolem je prověřit možnost prodloužení platnosti Evropského diplomu pro chráněná území, který Rada Evropy propůjčila Národnímu parku Podyjí již v roce 2000. Ten je jediným naším národním parkem, který byl takto oceněn.

Expert bude hodnotit to, jak Česká republika zajišťuje ochranu přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Jeho úkolem je posoudit, jak jsou naplňována doporučení Rady Evropy, která byla stanovena pro období uplynulých pěti let. Jedná se především o problematiku eliminace negativních dopadů kolísání průtoků v Dyji v důsledku špičkového provozu elektrárny ve Vranově nad Dyjí. Tu provozuje soukromá energetická společnost E.ON. Dále se soustředí na otázky dopadů různých forem turizmu na přírodu parku, vývoje hospodaření v zemědělské krajině ochranného pásma, intenzity odborné a vědecké spolupráce se sousedním Národním parkem Thayatal v Rakousku i na míru propagace Evropského diplomu. Seznámí se se stavem přípravy nového plánu péče o NP Podyjí a způsoby speciálního managementu lesů i nelesních pozemků v tomto chráněném území. Zabývat se bude i zajištěním ochrany významných společenstev i rostlinných a živočišných druhů.

     Součástí jeho návštěvy je i setkání s představiteli měst a obcí, zástupci „klíčových hráčů", tedy institucí a společností, které prostor NP Podyjí a jeho ochranného pásma hospodářsky, či jinak využívají, popř. nevládních organizací, pro které je toto chráněné území předmětem jejich zájmu. Pracovní konzultace proběhne i v Rakousku s vedením správy NP Thayatal.

    Závěrečná zpráva experta bude podkladem pro Radu ministrů Rady Evropy, která rozhodne, zdali Evropský diplom, toto prestižní ocenění, Národnímu parku Podyjí zůstane na období dalších pěti let. Pokud se tak stane, bude to nejen ohodnocení kvality práce Správy národního parku Podyjí v evropském kontextu, ale i velmi pozitivní zpráva podtrhující hodnoty přírodního a kulturního dědictví celého zdejšího regionu.

 

Ve Znojmě dne 16.července 2009                                                   Ing. Tomáš Rothröckl

                                                                                                    Správa Národního parku Podyjí

                                                                                                         rothrockl@nppodyji_cz