Národní park Podyjí poprvé ocení citlivé rekonstrukce nebo ekologické projekty

Znojmo, 20. listopadu 2012 - Znojmo, 20. listopadu 2012 – Správa Národního parku Podyjí letos poprvé ocení projekty, které zlepšují životní prostředí pro obyvatele i přírodu Podyjí. Mezi osmi navrženými kandidáty jsou zdařilé úpravy staveb respektující kulturní hodnotu sídel, zásahy do veřejných prostranství nebo kvalitní péče o pozemky a další počiny.  Tři oceněné z kandidátů vybere Správa parku. O čtvrtém mohou rozhodnout lidé v internetovém hlasování na www.nppodyji.cz/skutek2012 .  Dobrý skutek pro Podyjí za rok 2012 vyhlásí Správa parku v úterý 11. prosince v 17.00 v Domě umění ve Znojmě.

Do užší nominace na ocenění Skutek pro Podyjí se dostali jednotlivci, obce i soukromé společnosti. „Chtěli jsme takto vyzdvihnout dobré příklady péče o krajinu a životní prostředí v nejširším smyslu slova, které jednoznačně zlepšují kvalitu života v Podyjí,“ řekla náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.  Mezi nominované se tak dostala například obec Hnanice, která se rozhodla nadzemní elektrické vedení nahradit podzemním, vlastník pozemku na Hradišti, který pečuje o část tamních unikátních teras, nebo majitelé domů v Konicích či Lukově, kteří při rekonstrukcích respektovali tradiční charakter staveb a architektonické detaily fasád ve své obci.

V internetovém hlasování na www.nppodyji.cz/skutek2012 budou mít lidé možnost rozhodnout o svém favoritovi až do 7. prosince.  „Chceme tak dát možnost každému, aby se do výběru zapojil. Jsme zvědaví, jaký skutek bude veřejnost považovat za důležitý,“ uvedla Reiterová. „Věříme, že oceněné projekty se stanou dobrým příkladem, který bude následován,“ dodala.

Držitele ocenění Správa parku vyhlásí na slavnostním večeru 11. prosince ve znojemském Domě umění. Lidé se seznam vítězných počinů dozvědí i na webu národního parku www.nppodyji.cz.

Více informací:
Lenka Reiterová, náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí, + 420 739 467 174,
reiterova@nppodyji_cz

Fotky k jednotlivým nominacím si můžete stáhnou zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/K4AELD7T986YHGXI-76Y

 

Dobrý skutek pro Podyjí 2012 - nominace


Rekonstrukce náhonu ve Vranově nad Dyjí

Vranov_nahon.jpg

Oprava provedená citlivě s ohledem na historickou hodnotu stavby, původní technologií kamenných zídek skládaných bez pojiva. Pouze v exponovaných místech byla použita betonáž, pohledově ovšem následně zakryta opět kamennou zdí. Vtok do náhonu, původně zatrubněný, byl otevřen, čímž prostor návsi získal nový vodní prvek. Z hlediska ochrany přírody je významným přínosem nejen vlastní vzhled a způsob provedení stavby, ale i navýšení minimálního průtoku v Dyji, které zprůchodnění náhonu přineslo.


Přestavba usedlosti v Lukově

Image

Původní usedlost, která se nachází v návesním prostoru obce Lukov v sousedství fary, márnice a kostela, prošla řadou stavebních úprav, které se významně podepsaly na celkovém architektonickém výrazu stavby. Stávající majitel usedlosti se pustil do poměrně rozsáhlé rekonstrukce, díky které dostala usedlost nový architektonický výraz, který se přiblížil původnímu stavu. Na objektu se nově objevila řada významných architektonických detailů (plastické profilované šambrány kolem oken, podokenní římsy, profilované podstřešní římsy, členění oken, hladká omítka v pastelových barvách, tmavý sokl, světlé šambrány) tak typických pro Podyjí. Fasáda tak díky obnoveným prvkům získala opět rytmus a řád.


Péče o hradišťské terasy na soukromém pozemku

Hradiste_pozemek.JPG

Vlastník pozemku provedl razantní, ale nikoli celoplošnou prořezávku náletových křovin, ponechal roztroušeně přirozeně rostoucí stromy a keře, na volné plochy dosazuje ovocné dřeviny a trávníky kosí  2–3x do roka. Rozpadlé kamenné zídky opravuje.  Tam, kde už zcela zmizely, buduje nové, přičemž používá výhradně ruční práci a původní technologii skládání nasucho. K celé ploše přistupuje velmi citlivě a s jeho přispěním vzniká jakési polopřírodní společenstvo vyhledávané řadou vzácných druhů, ovšem příjemné i pro člověka. Na upravených terasách se např. v roce 2010 objevily desítky kvetoucích třemdav, které zřejmě léta čekaly na příležitost.


Pastva na Kraví hoře a okolí

Image
Vlastník stáda začal pást na objednávku Správy Národního parku Podyjí. Od počátku ale sám přicházel s nápady na vylepšení péče, které často sám realizoval. Postupně si pronajal řadu pozemků okolo pastviny, které užívá k produkci sena pro ovce a kozy, případně k pastvě v době, kdy není pastvina na vřesovišti k dispozici. Se svým hospodařením se postupně propracoval k certifikovanému ekologickému zemědělství. Jeho péče velmi prospívá jak vřesovišti na Kraví hoře, tak okolní krajině se zatravněnými pozemky. Jeho stádo zvládlo i přeměnu přehnojené plochy po kácení akátů na stepní trávník. Celý komplex ploch využívaných pro chov ovcí na Kraví hoře zpestřil zemědělskou krajinu katastru, do té doby tvořenou zejména rozsáhlými plochami orné půdy a vinic.


Oprava fasády domu v Konicích

Konice_fasada.JPG
Objekt se nachází v historickém jádru obce Konice. Jedná se o sídlo s velmi významně dochovanou urbanistickou strukturou. Na většině objektů v historickém jádru obce byly z fasád při přestavbách odstraněny typické architektonické prvky. Objekty tak zcela změnily svůj výraz. U tohoto domu byly při rekonstrukci zachovány významné architektonické detaily na fasádě (plastické profilované šambrány kolem oken, podokenní římsy, profilované podstřešní římsy, členění oken, hladká omítka v pastelových barvách, sokl i šambrány v jedné barvě). Díky tomu, že majitelé architektonicky cenné prvky neodstranili, ale naopak jim při rekonstrukci věnovali velkou péči, zachovává si objekt svůj jedinečný výraz a významně se podílí na harmonickém působení návesního prostoru na návštěvníky Podyjí.


Kabelizace elektrického vedení v Hnanicích

Image
Obec se rozhodla nahradit stávající nadzemní elektrické vedení vedením podzemním. Z Okružní ulice tak zmizely zbytečné dráty, prostor se vyčistil a ulice získala novou podobu. Jedná se o významnou veřejně prospěšnou stavbu pro obec. Nadzemní elektrické vedení je instalováno ve všech obcích ochranného pásma a historická i estetická hodnota výstavby v obcích tím velmi trpí. Krok obce Hnanice dal znovu vyniknout historicky a architektonicky cenným prvkům Okružní ulice a zejména zachovalosti celku.


Praktická cvičení studentů Střední zahradnické školy
Image
Studenti SOŠZ a SOU sídlící nedaleko Brna vykonávají v posledních několika letech v NP Podyjí praktickou výuku zaměřenou na oblast životního prostředí. Součástí výuky je i péče o lesní a nelesní plochy na území Národního parku Podyjí dle potřeb a zadání odborných pracovníků Správy parku. V žádném případě se nejedná o pouze symbolické provedení zadaných prací a zadání splněné z povinnosti. Rozsah i kvalita odvedené práce má vysokou úroveň a nezpochybnitelný praktický dopad pro ekosystémy národního parku, přičemž tyto práce jsou prováděny bez nároku na finanční odměnu. Jako příklad lze uvést likvidaci akátových výmladků, kterou studenti provedli v k.ú. Nový Šaldorf - Sedlešovice v roce 2011 nebo prosvětlení křovinatého porostu s ovocnými dřevinami na havranickém vřesovišti v roce 2010.


Autobusy na plynový pohon

Image
Dopravní společnost  byla před lety první v regionu, která zavedla autobusy na plynový pohon. Jedny z prvních linek obsluhovaných takovými autobusy vedly ochranným pásmem Národního parku Podyjí, ale postupně byly zavedeny na všechny místní trasy i do městské dopravy. Jde o důležitý příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší na Znojemsku, který byl realizován čistě z podnětu firmy samotné.


&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">