Národní park Podyjí – co nového je připraveno pro návštěvníky v roce 2007?

Správa Národního parku Podyjí uzavřela ke konci října 2006 projekt s názvem „Turistická infrastruktura v Národním parku Podyjí". Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií (ze strukturálního fondu EU INTERREG IIIA) a jeho smyslem bylo rozšíření a zkvalitněné nabídky pro návštěvníky národního parku. Projekt zahrnoval celkem 7 dílčích opatření:

           

1. Rekonstrukce cesty Podmýče - státní hranice s Rakouskem (na bývalé cestě do Fellingu). Tento úsek cesty v celkové délce 1 km byl kompletně rekonstruován, vybaven odpočívkami v terénu, vyznačen pro pěší návštěvníky i cykloturisty a napojen na přeshraniční turistickou stezku, která byla otevřena pro veřejnost 1.7.2006. Vznikem této přeshraniční stezky došlo k podstatnému rozšíření nabídky pro návštěvníky českorakouského pohraničí (okružní pěší turistická trasa Vranov - Hardegg, délka 23 km, okružní cykloturistická trasa s prodloužením přes hráz Vranovské přehrady, Lesnou a Čížov, délka 29,5 km). 

 

2. Vyznačení cesty Hnanice - státní hranice s Rakouskem (k poutnímu místu Heiliger Stein). Tento úsek v celkové délce 1,5 km byl vyznačen pro pěší návštěvníky a cykloturisty a napojen na přeshraniční turistickou stezku, která byla otevřena pro veřejnost 9.5.2006. Vznikem této přeshraniční stezky došlo k dílčímu zlepšení nabídky pro návštěvníky východní části Národního parku Podyjí a zejména k zajištění větší bezpečnosti pěších turistů a cyklistů, kteří se mohou vyhnout poměrně frekventovanému silničnímu hraničnímu přechodu Hnanice - Mitterretzbach.

 

3. Vyznačení turistických stezek v okolí Znojma. Toto dílčí opatření se podařilo naplnit pouze zčásti. Bylo obnoveno značení pouze na staré pěší turistické stezce spojující Hradiště s bývalým lomem u přehrady a vyhlídkou Králův stolec v celkové délce 2 km. Došlo tak ke zkvalitnění nabídky pro návštěvníky Králova stolce - nemusí se již vracet na Hradiště i do Znojma stejnou cestou, otevírají se jim další možnosti krásných výhledů na údolí Dyje i historické město Znojmo. Na druhé straně se nepodařilo vyznačit cca 3,5 km staré turistické stezky spojující hráz Znojemské přehrady s Trauznickým údolí a Konicemi, stezka v několika místech zasahuje do 1.pásma hygienické ochrany vodní nádrže Znojma, předpoklad úspěšného projednání a zpřístupnění pro veřejnost se tedy odkládá na léto 2007.

 

4. Vyznačení stezek pro turistiku na koních. Zcela nová pohybová aktivita pro Podyjí. Vyznačeny 2 stezky v úseku Znojmo - Vranov nad Dyjí a Znojmo - Hnanice v celkové délce 45 km. Na stezkách je vybudováno několik úvazišť pro koně. Vybudováním těchto stezek dochází k nabídce putování mezi jednotlivými sídly a k rozšíření nabídky jízdy na koních v okolí jednotlivých sídel zejména ve východní části Národního parku Podyjí.

 

5. Výroba nástěnných map bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal. Vzhledem k velkému množství nových možností pro turisty vyvstala potřeba aktualizace mapových podkladů, které jsou součástí terénního informačního systému pro návštěvníky. Výsledkem jsou 2 druhy nástěnných map (měřítko 1:25 000 a 1:30 000) se zákresem všech nových prvků, které byly pro návštěvníky vybudovány od roku 2000 (a zejména v souvislosti se změnami v roce 2006).

 

6. Zpracování nové elektronické mapy bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal a její zpřístupnění pro veřejnost. Veškeré údaje o území, které mohou sloužit návštěvníkům Podyjí (včetně nejnovějších změn v roce 2006), byly utříděny a zpracovány do elektronické podoby. Nová elektronická mapa je zpřístupněna pro veřejnost na adrese http:mapy.nppodyji.cz.

 

7. Monitoring návštěvnosti v roce 2006. V průběhu celého kalendářního roku systematické sledování návštěvnosti na 14 nejfrekventovanějších místech národního parku (v období duben - říjen vždy 2 dny v měsíci, v období leden - březen a říjen - prosinec pouze 1 den měsíci). Součástí monitoringu byly i 2 dotazníkové akce (postoje obyvatel obcí na okraji parku, postoje návštěvníků parku). Výsledky monitoringu včetně výsledků obou anket budou podrobně statisticky vyhodnoceny do jara 2007, na základě těchto výsledků může Správa Národního parku Podyjí v dalších letech provádět další opatření ve vztahu k návštěvníkům parku.

 

           

Správa Národního parku Podyjí děkuje všem osobám i organizacím podílejícím se na tomto projektu ve prospěch návštěvníků bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal. Zcela mimořádný byl přínos Klubu českých turistů, jehož zástupci nejen, že stáli na začátku projektu, účastnili se podstatných jednání s rakouskými partnery, ale strávili spousty hodin i při vlastním vyznačování v terénu.

 

Znojmo 24.11.2006