Mokřady

Popis: Na mokřadní biotopy je NP Podyjí poměrně chudé. Na celém území se nachází jen asi 13 rybníků. Ve většině případů je jejich pobřežní vegetace vytvořena jen velmi omezeně nebo zcela chybí. Vegetace vesměs ve všech nádržích trpí přerybněním. K nejhodnotnějším patří rybník Jejkal u Vranova nad Dyjí s cennými podmáčenými loukami v jeho okolí. Místy se vyskytují drobné tůně významné především pro obojživelníky. Bohužel vlhké louky, drobné potůčky a prameniště dnešního ochranného pásma padly za oběť rozsáhlým melioracím během kolektivizace zemědělství a dnes mají charakter orné půdy trpící často silnou erozí.

 

Čížovský lesní rybníkČížovský lesní rybník

 

 

Flóra: Na slatinných loukách zejména na jaře rozkvétají zvláště chráněné druhy jako prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a vzácně i upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Roste zde ostřice dvouřadá (Carex disticha), typické bulty tvoří o. trsnatá (Carex cespitosa). Na podmáčených místech v lukách najdeme vzácně jarvu žilnatou (Cnidium dubium) nebo silně ohrožený česnek hranatý (Allium angulosum). V rybnících potkáme růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), vzácně bublinatku jižní (Utricularia australis). Na březích rybníků najdeme typické porosty rákosu obecného (Phragmites australis), orobince širolistého (Typha latifolia) a ostřic (Carex ssp.). Z mechorostů jmenujme alespoň baňatku potoční (Brachythecium rivulare), sušinec pobřežní (Leptodictyum riparium), károvku hrotitou (Calliergonella cuspidata).

Prstnatec májovýPrstnatec májový

 

kosatec sibiřskýkosatec sibiřský

 
 

Fauna: Typickými obyvateli různých typů mokřadů, jako jsou lesní nebo luční tůně, menší rybníky a na ně navazující podmáčené louky, jsou obojživelníci. V Podyjí se kromě běžných zástupců žab, jako jsou ropucha obecná (Bufo bufo) nebo rosnička zelená (Hyla arborea), vyskytují některé zajímavé a vzácné druhy. Významná je zejména populace čolka dravého (Triturus carnifex). Z početných skupin bezobratlých patří mezi nejzajímavější výskyt žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) zjištěná v lesní tůni u Podmolí. Z vážek patří k zajímavějším druhům šidélko huňaté (Coenagrion scitulum), vážka červená (Crocothemis erythraea) nebo vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum). Zejména ve východní části NP se vyskytují některé zajímavější druhy potápníkovitých brouků jako např. Laccophilus variegatus nebo Bidesss nassutus.

čolek dravý

 

čolek dravý

 

vážka červená

vážka červená