Ministr životního prostředí se v Thayatalu sešel se svým rakouským protějškem. Poprvé po šesti letech

Ministr Richard Brabec se setkal se svým rakouským protějškem, spolkovým ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andrä Rupprechterem. Setkání mezi českým a rakouským ministrem životního prostředí se uskutečnilo po dlouhých 6 letech. Oba ministři probírali nejen společná evropská témata jako například ochranu klimatu, ovzduší či přírody, ale i  úspěšně fungující, téměř čtvrt století trvající spolupráci na poli ochrany přírody mezi národními parky Podyjí a Thayatal. Ministr Brabec s rakouským spolkovým ministrem diskutoval i o možnostech rozšíření spolupráce na poli energetické účinnosti a došlo i na debatu o jaderné energetice. 

Ministr Richard Brabec se s rakouským spolkovým ministrem Andrä Rupprechterem setkal v rakouském příhraničním městečku Hardegg při návštěvě národních parků Podyjí a Thayatal.

„Spolupráce Rakouska i ČR je v mnoha oblastech velmi čilá, nicméně rád bych rozšířil spolupráci obou zemí v otázkách životního prostředí. Po vzoru velmi úspěšného česko-německého pravidelného setkávání našich expertů nad společnými otázkami životního prostředí bych rád podobnou pracovní skupinu založil i mezi českým a rakouským ministerstvem,“ otevřel pracovní debatu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Skupina by se zabývala konkrétními tématy v oblastech ochrany vod, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí či zelených technologií, ale třeba i slaďováním pozic ČR a Rakouska před jednáními v EU v otázkách životního prostředí. Čeká nás světová konference na téma klima v Paříži, rozhodování Evropy o nové odpadové politice Evropy a mnoho dalšího. Dnešní setkání považuji za základní stavební kámen další spolupráce mezi oběma státy, přičemž jejím dobrým příkladem je loňské kompromisní řešení výstavby větrného parku Windpark NORD,“ dodal ministr Brabec a zároveň nezapomněl pochválit ani čtvrt století úspěšně fungující spolupráci mezi vedeními národního parku Podyjí a Thayatal. Ta zahrnuje vedle společných přeshraničních exkurzí pro návštěvníky parků a společné strážní služby pracovníků obou národních parků řadu dalších, už nyní běžících projektů, ale i přípravu těch nových.

Jsem rád, že se setkání ministrů koná v národních parcích Thayatal a Podyjí. Jsou totiž již bezmála 25 let, kdy byl vyhlášen NP Podyjí a začal se připravovat projekt vyhlášení NP Thayatal, ukázkou příkladné oboustranné spolupráce České republiky s Rakouskem. Úspěch našeho působení v oblasti ochrany přírody dokládá i to, že jsme společnými držiteli certifikátu přeshraniční spolupráce evropské federace chráněných území Europarc a jsme oceněni Evropským diplomem pro chráněná území Rady Evropy. Se Správou NP Thayatal mimo jiné připravujeme spoustu akcí pro veřejnost i odborných projektů. V návaznosti na úspěšný projekt "Příroda bez hranic" plánujeme v rámci různých projektů opětovné zjišťování stavu populací pozoruhodných druhů rostlin a živočichů nebo jejich společenstev na našich územích. Ke zlepšení turistické infrastruktury přispěje i záměr přípravy nových turistických okruhů u Hardeggu spojené s uvažovanou výstavbou lávek pro pěší. Aktuálně pracujeme na přípravě k podání žádostí na tyto projekty,“ prozradil ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl s tím, že obě správy spolupracují také při péči o biotopy a vyměňují si informace o přírodních hodnotách území.

„Děkuji ministrovi Brabcovi za dnešní historické setkání. Samozřejmě jsme se dnes bavili i o budoucím rozvoji jaderné energetiky v ČR a našich možnostech se vyjádřit ke schvalovacím procesům v ČR. Zároveň se do budoucna určitě otvírají možnosti spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti OZE, zateplování, solárních a dalších ekologických technologiích, a také na poli společných postupů při tvorbě evropské legislativy,“ doplnil rakouský spolkový ministr Andrä Rupprechter.

Rakousko je dlouhodobě proti rozvoji jaderné energetiky v Evropě. Pozice České republiky je dlouhodobě konzistentní. Aktualizovaná Státní energetická koncepce schválená vládou letos v květnu počítá s budoucím rozvojem jaderné energetiky v ČR, stejně tak jako s rozvojem OZE a postupným omezováním závislosti na uhelných zdrojích.

Oba ministři se věnovali také otázkám ochrany klimatu, ovzduší a možnostem prohloubení spolupráce na poli energetické účinnosti.

K posílení energetické účinnosti a zvyšování úspor energií v ČR významným způsobem přispívá od roku 2009 program Zelená úsporám, o který se aktuálně rakouská strana zajímá. „Letos už skončila výzva pro rodinné domy, kdy se vyčerpala i po navýšení alokace téměř 1 miliarda korun. Už na podzim chystáme spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlášení kontinuální výzvy, s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek, u nichž předpokládáme výrazně vyšší budoucí výnosy,“ připomněl ministr Brabec. S otázkou energetické účinnosti a úsporou emisí skleníkových plynů úzce souvisí i ochrana klimatu. Rakousko má od roku 2013 Národní adaptační strategii s opatřeními na přizpůsobení se či zmírnění dopadu změn klimatu. „Adaptační strategie ČR je nyní ve fázi posuzování v rámci SEA a na podzim by měla být předložena vládě ČR,“ doplnil ministr Brabec.

Ministr Brabec představil rakouskému spolkovému ministru Rupprechterovi také priority českého předsednictví V4, Karpatské úmluvy a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.
Při předsednictví Visegrádské skupině bude v oblasti životního prostředí MŽP klást důraz na problematiku oběhového hospodářství a změny evropské odpadové legislativy, na klimaticko-energetický rámec EU do r. 2030, revizi systému obchodu s emisními povolenkami EU ETS a na mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, jemuž se na konci roku bude věnovat mezinárodní konference v Paříži.

„Na konferenci v Paříži budeme podporovat přijetí právně závazné smlouvy, která stanoví mitigační závazky pro všechny smluvní strany a zahrne tak i největší producenty emisí skleníkových plynů, a to včetně v poslední době dynamicky rozvíjejících se ekonomik. Tato smlouva by měla také přispět k dosažení udržitelného rozvoje prostřednictvím účinné adaptace na klimatické změny a současně řešit otázku financování opatření na ochranu klimatu,“ zdůraznil ministr Brabec.

Mezi další priority českého předsednictví patří problematika ochrany ovzduší, naplňování Strategie EU pro biodiverzitu či podpora implementace Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. V rámci předsednictví V4 plánuje MŽP řadu aktivit společně s Karpatskou úmluvou, jíž ČR předsedá v letech 2014-2017, a to zejména s ohledem na geografické i tematické prolínání obou předsednictví.

Ministr Brabec také představil priority nadcházejícího předsednictví Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD), které ČR přebírá v příštím roce po Chorvatsku. Mezi hlavní cíle této komise patří dosáhnout trvale udržitelného rozvoje vodního hospodářství, včetně ochrany a rozumného využívání povrchových a podzemních vod, omezit nebezpečí havárií, při nichž uniknou látky nebezpečné vodám, minimalizovat nebezpečí plynoucí z povodní a ledových jevů a přispět ke snížení znečištění Černého moře ze zdrojů v povodí Dunaje.

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí