Lužní lesy

Popis: Tato vyhraněná lesní společenstva jsou vázána na místa ovlivněná vodou. V Podyjí je najdeme podél řeky Dyje v úzké údolní nivě i podél drobných přítoků, kde rostou tzv. ptačincové olšiny, místy pak fragmenty vrbových křovin. Tyto porosty jsou dobře adaptovány i na občasné záplavy řeky Dyje. Z dřevin převládá olše lepkavá a vrba křehká, dosud je hojný jilm vaz dorůstající často úctyhodných rozměrů. Na lesních prameništích se roztroušeně vyskytují tzv. slatinné olšiny.

jírovec u řeky Dyje pod Hardeggem

Dřeviny vystavované povodním dorůstají často do bizarních tvarů

 
   

Flóra: V jarním aspektu můžeme v luzích a olšinách najít ohroženou sněženku podsněžník (Galanthus nivalis) a blatouch bahenní (Caltha palustris), dále se vyskytuje ptačinec hajní (Stellaria nemorum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), popenec obecný (Glechoma hederacea), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), čistec lesní (Stachys sylvatica), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a kostřava obrovská (Festuca gigantea). Na místech silně zásobených dusíkem rostou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). V mechovém patře najdeme často měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum), baňatku potoční (Brachythecium rivulare), lesklec zubatý (Plagiothecium denticulatum), na borce vrb rostou např. zástupci rodu šurpek (Orthotrichum spp.). Časně na jaře vyrůstá v některých porostech smržovitá houba kačenka česká (Verpa bohemica).

sněženka podsněžníksněženka podsněžník

 

jarní aspekt v lužním lesejarní aspekt v lužním lese

 

Fauna: Drobné fragmenty lužních porostů obývá řada druhů vázaných na mrtvé dřevo jako např. drabčík Siagonium quadricorne a kovařík Ampedus elegantulus. K vzácným druhů žijícím na starých poraněných stromech patří brouk Nosodendron fasciculare. V lužních porostech se často vyskytuje kovařík Calambus bipustulatus a lokálně také Selatosomus cruciatus. Na starší porosty vrb je vázán tesařík pižmový (Aromia moschta) a krasec Agrilus ater. V odumřelých kmenech olší byli zjištěni krasec Dicerca alni a tesařík Necydalis major. Významný je výskyt nosatce Eucoeliodes mirabilis, který je vázán na brslen evropský. Na hulevníku nejtužším byl nalezen nosatec Ceutorhynchus interjectus, žijící v Podyjí na okraji svého areálu. Z ptáků patří k typickým druhům strakapoud malý (Dendrocopos minor).

nosatec Eucoeliodes mirabilisnosatec Eucoeliodes mirabilis patří k nejvzácnějším broukům Podyjí

 

tesařík pižmový (Aromia moschata)tesařík pižmový (Aromia moschata)