Péče o les

 
Péče o lesy v NP vychází z jednoho ze základních poslání národních parků, tedy zachování přírodě blízkých společenstev a umožnění jejich samovolného vývoje. Zachovalost zdejších lesních společenstev je v pahorkatinném stupni v evropském prostoru ojedinělá, neboť tato území byla člověkem mnohem déle ovlivňována a měněna, než lesy vyšších poloh na vrchovinách a v horách.


Avšak i zde nacházíme lesní porosty, které jsou od svého přirozeného stavu značně vzdáleny. Úkolem péče o lesy v NP je upravit v pozměněných porostech dřevinnou skladbu, porostní strukturu (vertikální výplň lesních porostů) a texturu (horizontální diferenciace na jednotlivá vývojová stadia) tak, aby se blížily modelu potenciální přirozené vegetace (tj. vegetace, která by se zde za stávajících klimatických a stanovištních podmínek vytvořila, kdyby do vývoje nezasahoval člověk).

Reliktn borReliktní bor


Sutovy lesSuťový les

Na území NP Podyjí se rozkládají lesy na 5 430 ha (85 % území NP) ve 4 lesních vegetačních stupních (1.- 4. LVS a azonální bory) na 83 lesních typech a tvoří tak velmi pestrou mozaiku na křižovatce hercynské a panonské vegetace. Lesy na území NP Podyjí jsou podle lesního zákona (zák. č.289/1995 Sb.) zařazeny do kategorií lesů zvláštního určení. Část lesů na strmých svazích říčního údolí je zařazena do kategorie lesů ochranných.

Historické využívání lesů Podyjí (autor Robert Stejskal)