Kulturní lesy

Popis: Na většině území NP Podyjí převládají přírodě blízké porosty, a to zejména na údolních svazích. Kulturní lesy druhotného charakteru najdeme nejvíce na přilehlých plošinách. Jsou tvořeny výsadbami smrku, borovice, místy modřínu, v teplé východní části území tvoří podstatný podíl trnovník akát. I v těchto porostech se však ve středním patru většinou uplatňuje přirozené zmlazení stanovištně odpovídajících dřevin. Toto zmlazení usnadňuje převod nepůvodních kultur na přírodě blízké porosty.

Kulturní smrčinaKulturní smrčina

 

 
   

Flóra: Zde najdeme rostliny, které jsou pozůstatkem původní vegetace (např. na světlinách) nebo ty, jež se sem dostaly druhotně, tedy až po vzniku kulturních porostů. Na světlých suchých místech v listnatých lesích tak může dominovat např. lipnice hajní (Poa nemoralis), v akátinách navíc nastupuje pýr plazivý (Elytrigia repens), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), měrnice černá (Ballota nigra) a vlaštovičník větší (Chelidonium majus), na pasekách občas expanduje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Zapojené, zejména smrkové porosty bývají často bez podrostu. Mechorosty většinou nemají bohaté druhové zastoupení. Nejčastější je rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) nebo měřík příbuzný (Plagiomnium affine).

Fauna: V porostech smrků, borovic či modřínů najdeme většinou běžnou faunu jehličnatých lesů, ne zcela typickou pro údolí Dyje. Díky těmto sice nepůvodním typům lesa je obohacena např. avifauna Podyjí o druhy, jako jsou sýkora parukářka (Parus cristatus) nebo králíček obecný a ohnivý (Regulus regulus, R. ignicapillus). Z bezobratlých se setkáváme s některými běžnějšími druhy xylofágních brouků vázaných na tyto dřeviny, jako např. tesařík hnědý (Arhopalus rusticus), tesařík smrkový (Isarthron castaneum) nebo kozlíček dazule (Acanthocinus aedilis) či krasec Anthaxia quadripunctata. Z motýlů je to pak např. bekyně mniška (Limantria monacha). Také v těchto porostech se však setkáváme s některými vzácnými druhy, mezi něž patří dva druhy tesaříků vázané na smrk Semenotus undatusPronocera angusta.

tesařík Pronocera angustatesařík Pronocera angusta

 

klikoroh borovýklikoroh borový