Koncepce péče o les

 

Dlouhodobým cílem péče o les v NP je rekonstruovat přírodě blízká společenstva na místech, kde byla člověkem přeměněna na kulturní lesy s výrazně odlišnou druhovou skladbou a uniformní věkovou a prostorovou strukturou. Tyto obnovené části poté postupně přiřazovat k existujícím přírodě blízkým lesům a vytvářet tak jedinou souvislou jádrovou zónu ponechanou samovolnému vývoji. Nejhodnotnější části přírodních společenstev (ponechaných samovolnému vývoji) tvoří dnešní I. zónu ochrany přírody a je v nich arondováno cca 15% plochy, na které probíhá tzv. obnovní management.

 

Teplomilná doubravaTeplomilná doubrava

 

 

Konkrétní strategie péče (management) v jednotlivých lesních porostech vychází nejen ze současné zonace, ale především z definovaného cílového rozsahu porostů ponechaných samovolnému vývoji a současného stavu porostu (stupeň přirozenosti, resp. typ porostu).

 

V rámci péče o les je kladen důraz na ponechávání odumřelého a tlejícího dřeva v lesních porostech, jakožto nedílné součásti přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. Cílem je zachovat a vytvářet specifické životní prostředí pro živočichy a rostliny, které jsou na takové prostředí úzce vázány.