Kdo může podávat žádost o povolení kácení nebo oznámení o kácení dřevin?

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník (popř. vlastníci – vždy společně) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel s písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Toto platí obdobně pro oznámení o kácení dřevin, kdy není písemný souhlas vlastníka pozemku vyžadován u tzv. havarijního kácení, které se oznamuje zpětně, dále u kácení při údržbě břehových porostů správou vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy.