Inventarizace dřevin


Inventarizace dřevin byla provedena v období leden 1996 - říjen 1998 v lesních porostech Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma. Nebyly zjišťovány polokeře a keříky např. Calluna vulgaris, Corothamnus procumbens, Daphne cneorum, rod Chamaecytisus a Genista. Z keřů nebyl zjišťován rod Rubus.

Cílem inventarizace bylo získání informací pro detailní péči o lesní porosty ve zvláště chráněném území, zejména z pohledu lesnické dendrologie a v součinnosti s lesnickou typologií pak následné vytvoření podkladů pro zachování, resp. rozšíření biodiversity jednotlivých stanovišť v souladu s lesními typy. Práce zároveň slouží jako podklad pro program zachování genofondu jednotlivých druhů.

Pro názvosloví dřevin zjištěných při inventarizaci bylo použito jednotné nomenklatury podle Dostála (DOSTÁL 1989) s drobnými úpravami.