Hydrobiologický průzkum

Řeka Dyje má na území národního parku několik přítoků - jsou jimi drobné potoky, které se mohou zdát vzledem k řece nevýznamné. Není tomu tak rozhodně z hlediska biologického - vedle mohutné řeky a drobných vodních nádrží vytvářejí další odlišný typ vodního prostředí se specifickými podmínkami. Během tohoto kurzu žáci zkoumají a zpracovávají, jací živočichové zde žijí.

Místo realizace:

Trauznické údolí, ústí Trauznického potoka do řeky Dyje a část řeky Dyje směrem k přehradní hrázi.

Časová dotace:

5 hodin v terénu

Personální zajištění:

Běžný pedagogický dozor

Primární cílová skupina dle standardního ŠVP:

Žáci 6. ročníku

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, fyzika

Hlavní cíl:

Znalost podstaty přírodní pestrosti NP Podyjí, poznání vodních bezobratlých vyskytujících se na území NP Podyjí

Vedlejší cíle:

Osvojení zacházení s měřicími přístroji, návštěva a poznání místa

Výstupy:

Vyplněný pracovní list

Pomůcky:

Teploměr, vlhkoměr, GPS navigace, indikační lakmusový papírek, sítko na odchyt, nádobka na vzorky

Materiály:

Pracovní list Pracovní list

Teoretická východiska:

Průběh kurzu:

Žáky ještě ve škole rozdělíme do pěti skupin, každá skupina si zvolí vedoucího skupiny, který koordinuje činnost. Po příchodu do Trauznického údolí se skupiny rozmístí na jednotlivá stanoviště, kde provedou měření, odchyt a zápis do pracovního listu. Každá skupina se vystřídá na všech stanovištích.

Rozmístění stanovišť:

1 – řeka Dyje

2 – ústí potoka do Dyje

3 – 5 – libovolně podél Trauznického potoka

Po vyplnění pracovních listů se skupiny navzájem seznámí s vyhodnocením ostatních (tato část se může uskutečnit ve škole).