Hospodářská úprava lesa


V současné době je většina pozemků určených k plnění funkcí lesa na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma sdružena v lesním hospodářském celku Národní park Podyjí – lesy ve vlastnictví státu o výměře 4914,61 ha. Pro toto území je zpracován lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1.1.2003 do 31.12.2012. Jelikož s postupující věkovou a prostorovou diferenciací porostů na poměrně rozsáhlých plochách již přestávala doposud používaná metoda věkových tříd provozně vyhovovat, byl nový LHP vytvořen na podkladě provozní inventarizace. Údaje o stavu lesa byly zjišťovány na reprezentativní síti inventarizačních ploch a kromě základních dendrometrických charakteristik byly zjišťovány i údaje, např. o mrtvém dřevě, sociálním postavení jednotlivých stromů v porostu a další ekosystémové charakteristiky. Jelikož porostní skupiny byly vylišeny podle příslušnosti k jednomu ze 4  typů porostu (a ne k věkové třídě), je podoba nové porostní mapy zásadním způsobem odlišná od doposud užívané.

Více informací naleznete zde:

Textová ?ást LHP Textová část LHP (3,18 MB)

Porostní mapa - ukázka Porostní mapa - ukázka (712,21 KB), Legenda Legenda (100,58 KB)

Mapa managementových poat?ení - ukázka Mapa managementových opat?ení (668,98 KB),Legenda Legenda (42,52 KB)