Evropský diplom

 

 

 

Rada Evropy je mezinárodní organizace,  založená 5. května 1949 se sídlem ve Štrasburku. V současnosti je členem 46 států, tedy všechny evropské země, včetně Ruska. Jejím cílem je posilovat demokracii,  lidská práva a zákonodárství v členských státech. Od roku 1989 se zaměřuje zejména na státy střední a východní Evropy.

Evropský diplom je  ocenění, které Rada Evropy uděluje významným chráněným územím již od r. 1965. Zatím je takto oceněno téměř 70 chráněných území ve více než 20 evropských zemích, která splnila přísné požadavky na přírodní hodnotu daného chráněného území i na zabezpečení ochrany přírody a vhodného způsobu správy. Institut Evropského diplomu tak představuje jeden z účinných nástrojů k zachování, ochraně a propagaci těch nejvýznamnějších částí evropského přírodního dědictví. Proces udělování diplomu je komplexní a přísný, velmi důležitý je při něm expertní posudek, v jehož rámci jsou zkoumány např. přírodní kvality území, právní zajištění ochrany, způsob ochranářského managementu i sociálně-ekonomický kontext.

Evropský diplom je udělován na jasně ohraničené období 5 let a poté je opětovně prověřována oprávněnost jeho držení. Tímto způsobem je účinně zajištěna motivace jednotlivých zemí pokračovat v ochraně daného chráněného území a zvyšovat její úroveň. Mimo to je povinností příslušných národních autorit provádět průběžné sledování stavu chráněných území a dokladovat to výroční zprávou kontrolovanou a evidovanou sekretariátem Rady Evropy ve Strasbourgu ve Francii.

Česká republika má 3 držitele Evropského diplomu. Jsou jimi území různé velikosti a  rozdílných  kategorií ochrany: Národní park Podyjí, Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a Národní přírodní rezervace Karlštejn. Všem třem územím byl Evropský diplom udělen v roce 2000 a opětovně potvrzen  v roce 2005. Převzetím prestižního Evropského diplomu se naše oceněná chráněná území dostala do významného společenství s takovými oblastmi, jako je např. Bělověžský národní park v Polsku, Národní park Bavorský les v SRN, či Národní rezervace Camargue ve Francii.  

Evropský diplom doprovází soupis několika doporučení vycházejících ze zjištěných skutečností. Tato doporučení jsou směrná pro příslušné státní autority a měla by sloužit ke zlepšení ochrany přírody v daných územích.  Jako příklad může  v případě Národního parku Podyjí sloužit doporučení  snížit negativní dopady kolísání hladiny řeky Dyje v důsledku provozu hydroelektrárny ve Vranovské přehradě, či nevyužívat řeku Dyji ke sportovním rekreačním aktivitám. CHKO Bílé Karpaty bylo mimo jiné doporučeno v rámci zemědělského managementu na svém území podporovat spolupráci mezi ministerstvem zemědělství, životního prostředí a dalšími institucemi, dále rozvíjet spolupráci českých a slovenských institucí v zájmu přeshraniční spolupráce velkoplošných chráněných území. NPR Karlštejn bylo  doporučeno nadálé podporovat obnovu listnatých porostů na úkor jehličnanů,  omezit lov zvěře v rezervaci  a zlepšit přístup k informacím o rezervaci rovněž pro zahraniční turisty.

Evropský diplom pro chráněná území představuje  vyjádření evropské sounáležitosti v ochraně přírody a nepochybné ocenění péče o přírodní dědictví nejen ze strany našeho státu, ale i  místních obyvatel. Zároveň se však stává i důležitým závazkem České republiky.