Europarc

Federace EUROPARC

Federace EUROPARC, celým jménem Federace přírodních a národních parků Evropy, je  panevropskou nevládní organizací, která byla založena v roce 1973. K dnešnímu dni sdružuje 391 členských subjektů z 38 evropských zemí. Členskými organizacemi jsou především správy chráněných území různých kategorií, dále některé úřady (např. ministerstva životního prostředí), nevládní organizace, ale i univerzity. Hlavním posláním federace je sdružovat instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy a zajišťovat výměnu informací. Sídlo federace najdete v německém Grafenau, přičemž malá kancelář nově funguje v Bruselu. Zejména po roce 1989 to byla právě tato federace, která nabídla našim odborným institucím velmi potřebnou a účinnou pomoc v podobě studijních pobytů a stáží v chráněných územích Evropy. V současné době se řadí tato organizace k největším svého druhu v Evropě a je pokládána za velmi vlivnou ve vztahu k evropským politickým strukturám. Po odborné stránce se snaží o koordinaci záchrany posledních zbytků evropských přírodních krajin, ekologickou výchovu a vzdělávání, podporu aktivit přeshraničních chráněných území, ale také o implementaci sítě evropských chráněných území Natura 2000, včetně podpory ochrany mizejícím druhům rostlin a živočichů. Další informace je možno získat na http://www.europarc.org/.

Národní sekce EUROPARC Česká republika

Prvním českým členem federace EUROPARC se v roce 1990 stal Krkonošský národní park. V roce 2000 vznikla národní sekce EUROPARC Česká republika, jedna ze sedmi existujících (Německo, Itálie, Španělsko, Atlantské ostrovy, Pobaltské státy, Srbsko-Hercegovina, Česká republika). K dnešnímu dni tvoří českou sekci 6 členů - správy všech národních parků (Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko, Podyjí), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nejnověji Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Prvním prezidentem české sekce EUROPARC byl na období 2000-2003 zvolen RNDr. Petr Hůla, vedoucí Správy CHKO Český Kras, v letech 2003-2005 stál v čele sekce RNDr. Jan Štursa z Krkonošského národního parku, a zatím posledním prezidentem je na období 2005-2007 Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí. Na činnost české sekce dozírá Rada EUROPARC Česká republika, která čítá 6 členů a zasedá 1x ročně. Kromě zasedání rady se každoročně koná také výroční zasedání české sekce.

Mezi hlavní aktivity české sekce EUROPARC patří pořádání tématických setkání pracovníků členských organizací, propagace a naplňování myšlenek federace EUROPARC, práce s mládeží, integrace do evropské ochrany přírody, budování přeshraničních chráněných území aj. Členové české sekce se každoročně účastní řady seminářů, konferencí a workshopů po celé Evropě včetně výroční konference a zasedání Rady EUROPARC. Do povědomí neodborné veřejnosti se dostala federace EUROPARC při každoročních oslavách Evropského dne parku, které se konají vždy 24. května nebo nejbližší víkend k tomuto datu. Při této příležitostí připravují již tradičně všechna velkoplošná chráněná území pro veřejnost nejrůznější poutavé akce - exkurze, vycházky, dny otevřených dveří, výstavy, koncerty, soutěže, otevírání nových stezek a návštěvnických center apod.

EUROPARC Česká republika společně s Ministerstvem životního prostředí byli nositeli významného projektu s názvem „PHARE CZ: Implementace České republiky do sítě Natura 2000", který odstartoval ve 4 národních parcích a 11 chráněných krajinných oblastech v březnu roku 2004. Cílem projektu bylo zajistit technické a pracovní zázemí v českých chráněných územích pro zavedení sítě Natura 2000 do praxe, informovat veřejnost a návštěvníky těchto území o systému evropské ochrany přírody a v neposlední řadě posílit přeshraniční spolupráci při naplňování evropských směrnic platných pro síť Natura 2000.

Česká sekce EUROPARC se rovněž zapojila do jednoho ze stěžejních programů federace - Junior Ranger neboli Mladý strážce. Této iniciativy se zatím chopili Krkonošský národní park a Národní park Šumava, které vedou skupinky mladých strážců a účastní se s dětmi také mezinárodních seminářů a táborů pro mladé strážce pořádané federací EUROPARC. Děti se tak mohou seznámit se stejně nadšenými vrstevníky z jiných evropských zemí,  poznat další chráněná území, sdílet zážitky a zkušenosti ze své práce a pochlubit se svými úspěchy v ochraně přírody. Práce s mládeží je federací EUROPARC velmi ceněná a podporovaná iniciativa.

Poslední dva roky se činnost české sekce soustředila na organizaci každoroční mezinárodní odborné konference federace EUROPARC spojené s výročním plenárním zasedáním všech jejích členů, která se na podzim 2007 konala právě v České republice. Tato celoevropsky sledovaná a významná událost v ochraně přírody představuje několikadenní setkání evropských odborníků s plenárními přednáškami, odbornými exkurzemi, tématickými workshopy a doprovodnými společenskými akcemi. Přípravami této jedinečné akce se poctivě zabýval národní organizační výbor složený ze zástupců všech členských organizací české sekce. O aktivitách a úspěších sekce EUROPARC Česká republika více na stránkách http://www.europarc.cz/.