Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny:

podatelna@nppodyji_cz
Tato elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Příjem elektronické zprávy je obsluhou elektronické podatelny potvrzen. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

Technické parametry datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, docx, xls, html, htm, pdf, jpg, rtf.

Kontaktní údaje pro technické nosiče:
Poštovní adresa: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
Provozní doba podatelny: Po, St: 7.30 – 17:00; Út, Čt: 7.30 – 16:00; Pá: 7.30 – 14:00
Povolený typ technického nosiče: disketa 3,5“, CD

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.  Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Správy NP Podyjí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.


Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Správy NP Podyjí  podatelna@nppodyji_cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance


Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@nppodyji_cz,  případně na poštovní adresu Správy NP Podyjí.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:
Alexandra Dvořáčková

Věra Simotová