- Jakým způsobem máme postupovat, když máme podezření, že je v sousedství nelegální skládka nebezpečného odpadu?

Podle výše zmíněného zákona se veškerý odpad vznikající na katastrálním území obce při činnosti fyzických osob hodnotí jako komunální odpad. O zařazení tohoto odpadu do kategorie nebezpečný odpad rozhoduje příslušný obecní úřad. Tudíž je důležité, aby tento občan podal podnět k šetření na příslušný obecní úřad. Pokud je stav této nelegální skládky již takový, že dochází ke škodě na majetku či nebezpečí přímého ohrožení zdraví, je třeba oznámit skutečnost orgánům činným v trestním řízení (Policii ČR).

Pokud má někdo podezření na nelegální skládku či na neoprávněné nakládání s odpady na území Národního parku Podyjí, je třeba tuto skutečnost oznámit Správě Národního parku Podyjí.

                                                                                                                         Autor: Michal Císař