Dubohabřiny

Popis: Dubohabřiny pokrývají největší plochu lesů NP Podyjí. Jsou základním lesním společenstvem hlavně ve střední části údolí a v minulosti pokrývaly i přilehlé plošiny. Jedná se zejména o hercynské černýšové dubohabřiny. Převládají v nich duby z okruhu dubu zimního, habr obecný a lípa malolistá, příměs mohou tvořit další druhy listnatých dřevin ve stromovém i keřovém patře. Podrost těchto lesů je druhově pestrý. Podobně jako doubravy mají i dubohabřiny často charakter nízkého lesa (pařeziny) vzniklého výmladkovým hospodařením v minulosti.

Dubohabřina

Dubohabřina s převahou habru obecného

Flóra: Mezi dřeviny dubohabřin patří také javor babyka (Acer campestre) nebo líska obecná (Corylus avellana). V bylinném patře najdeme typické druhy jako jaterník podléška (Hepatica nobilis), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), sasanku hajní (Anemone nemorosa), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), konvalinku vonnou (Convalaria majalis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), srhu hajní (Dactylis polygama) nebo strdivku nicí (Melica nutans). Na území NP Podyjí se však vyskytují i druhy, které jsou více typické pro karpatské dubohabřiny, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa). Ohrožený brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) je zde perialpinním prvkem. Mechové patro zastupují bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum), ploník ztenčený (Polytrichum formosum), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), krondlovka prutníkovitá (Fissidens bryoides) aj.

 

Brambořík evropskýBrambořík evropský

Fauna: Fauna dubohabřin má s doubravami mnoho společných druhů. Specifické jsou zde však zejména druhy vázané na bohatší bylinný podrost či vlhčí a humóznější lesy. Zajímavé jsou rovněž některé druhy vázané přímo na habr, z brouků jsou to např. nosatčík Trichopterapion holosericeum nebo krasec Agrilus obscuricollis. V hrabance dubohabřin i dalších typů lesů je typický výskyt nosatce Barypeithes albinae. Významným druhem pro Podyjí je jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), který zde obývá zejména světlejší dubohabřiny na svazích údolí. Z ptáků je častá např. žluna šedá (Picus canus) nebo lesní druhy sov puštík obecný (Strix aluco) a v poslední době také sýc rousný (Aegolius funereus). Prakticky po celém území je pak poměrně hojný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Jasoň dymnivkovýJasoň dymnivkový