Dřeviny lesů NP Podyjí


Druhová pestrost fauny a flory Národního parku Podyjí je ve vztahu k nevelké rozloze tohoto území unikátní, a to jak v globálním měřítku, tak i při detailním zaměření na jednotlivé živočišné a rostlinné druhy. Velmi rozmanité je i druhové složení lesních porostů národního parku, které tvoří pestrou mozaiku rozličných společenstev od zakrslých teplomilných doubrav na strmých svazích nad řekou Dyjí, přes habrové a bukové doubravy, lipové javořiny až po zbytky bučin s vtroušenou jedlí a tisem na severních svazích v nejvyšších polohách národního parku.

Tis červenýTis červený

 

Lípa srdčitáLípa srdčitá

 

 


V rámci inventarizace bylo zjištěno celkem 115 druhů dřevin stromovitého, keřovitého a liánovitého charakteru, z toho cca 90 druhů lesnicky významných. Mimořádně významné zastoupení v území mají zejména rody dub – Quercus a jeřáb – Sorbus.
 
 

Jeřáb hardeggskýJeřáb hardeggský

 

Dub jadranskýDub jadranský

V průběhu dalších let byla vědecko-výzkumnou činností a  monitoringem zjištěna přítomnost dalších druhů: Sorbus x pinnatifida (SMITH) DÜLL – jeřáb polozpeřený a Sorbus x rotundifolia (BECHSTEIN) HEDLUND– jeřáb okrouhlolistý (Šefl 2000), Picea omorica  (PANČIČ) PURKYNĚ – smrk omorika (Vančura 2007).
Další dřeviny (tři druhy borovice) jsou v současnosti předmětem druhové determinace na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU Brno.

P?ehled d?evin Přehled dřevin (29,52 KB)