Co je to náhradní výsadba?

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Neplatí, že se musí dřeviny vysazovat na místě kácení. Náhradní výsadbu lze uložit na jakýchkoli pozemcích, avšak za podmínky předchozího souhlasu jejich vlastníka. Stejně tak se k náhradní výsadbě nemusí uložit vysazení stejného druhu nebo počtu dřevin, jaké byly pokáceny.