Činnosti organizačních složek

Odbor péče o les

Zajišťuje výkon práva hospodaření k lesům v majetku státu na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma. Provádí též výkon práva myslivosti v režijní honitbě a podílí se na kontrolní službě v terénu. Dále zajišťuje koncepční plánování, koordinaci lesnického výzkumu, obchodní činnost, výkon odborné správy lesů a vybrané agendy státní správy.

Oddělení péče o les působí především jako koordinátor činností odboru péče o les a odboru ochrany přírody, jeho hlavní pracovní náplní je aplikace speciální části Plánu péče o NP Podyjí, specifických požadavků jednotlivých oddělení odboru ochrany přírody a závěrů vyplývajících z činnosti vědeckých a výzkumných institucí do vlastního lesnického provozu. Zabývá se též plánovací, koncepční a kontrolní činností v oblasti péče o les a metodickým vedením lesní správy při realizaci zásahu v porostech. Zajišťuje agendu státní správy v oblasti péče o les a myslivost.

Oddělení lesní správy a péče o nelesní pozemky (Lesní správa), odloučené pracovište organizace se sídlem v obci Čížov, je provozní jednotkou, která prakticky zajišťuje veškerou činnost v oblasti účelového lesního hospodárství a myslivosti, včetně dohledové činnosti v terénu, přidruženou zemědělskou výrobu, údržbu cestní sítě, odbyt produktů, úkoly v oblasti statistického výkaznictví a realizaci péče o nelesní plochy.

Odbor ochrany přírody

Pracovníci odboru zajišťují komplex aktivit v oblasti speciální i obecné ochrany přírody, výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu, plánování ochranářského managementu, a koordinaci vědecko - výzkumných činností.

Oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování se zabývá koordinací výzkumu, realizaci a koordinaci monitoringu a plánování ochranářského managementu zejména na nelesních plochách. Mimo to jsou důležitými činnostmi oddělení speciální posudky a další úkony v rámci výkonu státní správy, agenda CITES a spolupráce s dalšími organizacními jednotkami především při ovlivňování lesního provozu a podpory práce s veřejností.

Oddělení obecné ochrany přírody se komplexně zabývá problematikou zemědělství, vodního hospodářství, výstavby a územního plánování a ochranou krajiny. Hlavní díl činnosti spočívá v oblasti státní správy. Zajišťuje predevším agendu vlastního výkonu státní správy a agendu související se státní správou vykonávanou jinými orgány.

Odbor veřejných vztahů, dokumentace a informatiky

Zabývá se agendou v oblasti práce s veřejností, propagace, výchovy, odborné dokumentace, publikační činnosti. Dále zajišťuje agendu pozemkové držby, využívání a správy geografického informačního systému a externí i interní informačního servisu. Je zodpovedný rovnež za výkon terénní a strážní služby.
Oddělení dokumentace, propagace a informatiky zajištovalo propagační, osvětovou, dokumentační a kulturně výchovnou činnost, vede knihovnu a fotoarchiv organizace.
Zásadní oblastí činnosti je i vedení agendy pozemkové evidence jako externího i interního servisu.
Pracoviště GIS zajišťuje sběr a správu dat, která jsou získávána predevším z výsledků výzkumu a z dalších zdrojů, technický a metodický servis v oblasti informatiky ostatním pracovištím.
Oddělení Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově zajišťuje komplexní provoz Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově, zejména stálou expozici a informační kancelář.
Oddělení terénní služby zabezpečuje strážní, informační a průvodcovskou službu, pomoc při ochraně všech složek přírody a krajiny, podílí se na výchově návštěvníků, kontroluje dodržování Návštěvního řádu NP Podyjí a dalších obecně platných předpisů na ochranu přírody a krajiny. Realizuje vybrané biotechnické práce, predevším na nelesních pozemcích, přičemž řídí i činnost brigádnických skupin. Zabývá se problematikou turistiky a návštěvnosti národního parku, provádí značení turistické cestní sítě, udržuje terénní informační systém a podílí se na správě terénních stanic a dalších objektů.

Odbor ekonomicko - provozní

Zajišťuje ekonomickou agendu organizace, plán a rozpočet, finanční a mzdové účetnictví, personální agendu a ostatní administrativní servis, správu budov a správu ostatního majetku, včetně MTZ.
Oddělení ekonomické a administrativní se zabývá ekonomickou agendou organizace, plánováním a rozpočtem, finančním a mzdovým účetnictvím. Zpracovává statistické a účetní výkaznictví, vede evidenci majetku, personální agendu, zajišťuje funkci podatelny a spisového archivu, pokladní agendu a administrativní servis pro všechna pracoviště správy, včetně částečné funkce sekretariátu ředitele.
Oddělení provozně - technické zajišťuje správu budov, autoprovoz organizace, opravy a údržbu majetku, investiční činnost, zejména výstavbu a rekonstrukce objektů, agendy MTZ, BOZP a požární ochrany.