Cíle a očekávané výsledky projektu

Cílem projektu je posílení pozitivního vztahu žáků k životnímu prostředí a jeho vnímání, získání širšího okruhu znalostí o NP Podyjí v kontextu důležitosti ochrany životního prostředí na základě vlastní řízené aktivity převážně přímo v prostředí NP Podyjí, nově vytvořený komplexní soubor didaktických materiálů jako podkladů pro žákovské aktivity převážně badatelského terénního charakteru, které budou kombinovatelné do ucelených terénních kurzů, ověření takto vytvořených programů v reálné výuce a jejich veřejné sdílení prostřednictvím webových stránek tak, aby mohly být využity a zrealizovány i mimo řešitelský tým a čas vymezený dobou trvání projektu a bezprostřední udržitelnosti.

Výsledkem projektu je získání a pevné ukotvení komplexních znalostí o NP Podyjí, uvědomění si jeho biologické cennosti a nutnosti jeho ochrany a vybudování pozitivního vztahu k životnímu prostředí včetně uvědomění nutnosti péče o něj u žáků zapojených základních škol a soubor nově vytvořených a v reálné výuce ověřených didaktických materiálů, které budou volně k dispozici pro realizaci kurzů i mimo řešitelský tým a dobu trvání projektu.