Bučiny

 Popis: Jedná se o lesní společenstva s převahou buku lesního, v příměsi bývá lípa malolistá, klen a vzácně i jedle bělokorá. V potenciální vegetaci Podyjí převažují tzv. květnaté bučiny. V NP Podyjí jsou omezeny na západní, nejchladnější část (Vranov nad Dyjí), na zbytku území se buk vyskytuje zpravidla jen jako přimíšená dřevina. V původní vegetaci byl buk zastoupen patrně hojněji než dnes, ale vlivem působení člověka došlo k jeho úbytku. Dobře zachovalá, místy až pralesovitá společenstva jsou typická výskytem doupných stromů a množství mrtvého dřeva. V NP Podyjí jsou bučiny významné zejména díky výskytu vzácných druhů dřevního hmyzu a podhorských prvků. Na strmých svazích místy přecházejí v suťové lesy.
 

 

Bučiny na BraitavěBučiny na Braitavě

 

   

Flóra: Ve zdejších bučinách roste lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kostřava lesní (Festuca altissima), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), samorostlík klasnatý (Actea spicata), mařinka vonná (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), k. devítilistá (D. enneaphyllos), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) aj. Mechorosty mohou být zastoupeny hojně, zejména je-li přítomen dostatek mrtvého dřeva, nebo pokud se vyskytují kamenné výchozy. Častá je baňatka obecná (Brachythecium rutabulum), sobík chlumní (Dicranum montanum), ploník ztenčený (Polytrichum formosum) aj. Z hub zde vzácně roste např. korálovec bukový (Hericium clathroides) a silně ohrožená mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea).

Korálovec bukovýKorálovec bukový

 
   

Fauna: Přes poměrně malou rozlohu bučin v nich najdeme díky jejich dobré zachovalosti celou řadu indikačně významných druhů živočichů, především hmyzu. Ze střevlíků jsou to např. Cychrus atenuatus, Trechus pulchellus nebo Harpalus marginellus. Z brouků vázaných na rozpadající se mrtvé dřevo byli zjištěni nosatci Acalles camelus a Cotaster uncipes, tesaříci Starangalia aurulenta nebo Brachyleptura scutelata. Mezi běžné druhy patří roháček bukový (Synodendron cylindricum). Z motýlů se početně vyskytují např. martináček bukový (Aglia tau) nebo štětconoš bukový (Stauropus fagi). Vzácnějším zástupcem síťokřídlých je zlatoočka Natanica fulviceps. Z ptáků je nejzajímavější výskyt lejska malého (Ficedula parva) a početných populací šplhavců, jako jsou datel černý (Dryocopus martius) nebo žluna šedá (Picus canus), jejichž dutiny využívá holub doupňák (Columba oenas).

roháček bukovýroháček bukový

 

žluna zelenážluna zelená