Botanická pestrost

Kurz poukazuje na jeden z předmětů ochrany území NP Podyjí - vysokou botanickou rozmanitost na relativně malé ploše. Žáci vytvářejí záznamy o batanických nálezech na různých lokalitách. Doporučené lokality mají odlišné podmínky a z nich vyplývající bylinné složení, čímž ve zmenšené formě reprezentují území NP.

Místo realizace:

Libovolné na území NP Podyjí, podmínkou jsou alespoň dvě na životní podmínky rostlin odlišná stanoviště 

Časová dotace:

5 hodin v terénu

Personální zajištění:

Běžný pedagogický doprovod, existuje možnost využití botanika (JMM Správa NP)

Primární cílová skupina dle standartního ŠVP:

Žáci 7. tříd

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, matematika, český jazyk

Hlavní cíl:

Znalost důvodů ochrany území NP Podyjí, znalost botanické pestrosti NP Podyjí a její podstaty, podnícení vnímání prostorových změn v krajině, poznání botanických druhů vyskytujcích se na území NP Podyjí

Vedlejší cíle:

Zdokonalení práce s mapou, osvojení zacházení s měřícími přístroji, navštívení a poznání místa

Výstupy:

Vyplněný pracovní list, vyplněné záznamové archy, vyplněná mapa

Pomůcky:

GPS navigace, teploměr, vlhkoměr, běžné psací potřeby

Materiály:

Pracovní list Pracovní list

Záznamový arch Záznamový arch

Vyplněný pracovní list Vyplněný pracovní list

Teoretická východiska:

Na relativně malém prostoru NP Podyjí vzikla pestrá mozaika rozmanitých přírodních podmínek, které jsou základem pro pestrost biologickou (botanickou). Ta je dána mnoha faktory, mezi které patří geologické, klimatoligické, hydroligické a pedologické poměry daného místa. Díky jejich poměrně výrazné neuniformitě můžeme nedaleko od sebe pozorovat různé druhy rostlin a živočichů s někdy až zásadně odlišnými nároky na životní podmínky. Tato skutečnost není pouze jedním z důvodů ochrany tohoto území, ale i unikátem evropského rozsahu.

Průběh kurzu:

Aktivita 1 - Úvod do kurzu

Žáci postupně vyplní pracovní list. Tuto aktivitu je možné zrealizovat ve školním prostředí. Úkol 1 je vhodné splnit následujícím způsobem - žáci se rozdělí do skupinek po čtyřech žácích, učitel následně dodá do skupinky na papíru, nebo sdělí čísla o počtech druhů příslušných skupin. Skupinka má za úkol si čísla zapamatovat. Po nějakém čase (např. 2 minuty) obdrží skupinka pracovní list a vyplní tabulku podle paměti. Při předání čísel na papírku se předtím papírky seberou. Poté následuje klasický postup „tak co jste tam vyplnili”, kterým dojde ke kontrole, fixaci a případné korekci údajů. Úkol 1 je možné pojmout jako soutěž. Žákům, kteří nejsou v podobných aktivitách sběhlí, je vhodné poradit, aby se nesnažili zapamatovat každý všechno, ale příslušné skupiny organismů si „rozdělili”. K úkolu 2 je vhodné, aby žáci nejprve zakreslili polohu NP Podyjí tužkou (podle toho, kde si myslí, že se území nachází) a následně se provedla korektura podle korektní mapy. U úkolu 3 může být postup totožný s předchozím - žáci zapíší svůj odhad, pokud přímo nevědí. Do políčka vedle grafu „Podíl území NP Podyjí na rozloze ČR” žáci ztvární obdobný graf, k jehož vytvoření využijí data z tabulky. Do pravého dolního rohu (prázdné řádky) pak zhodnotí závěrem fakt, že území NP Podyjí je vzhledem k rozloze ČR plochou zanedbatelné, avšak se na něm vyskytuje velké množství druhů vyšších rostlin. Aktivita by měla vést k poukázání na botanickou pestrost „na papíře”, terénní část by měla toto zjištění podpořit a upevnit.

Aktivita 2 - Vyplnění záznamových archů

Tato aktivita je stěžejní z celého kurzu. Žáci obdrží záznamové archy (počet do skupiny dle uvážení) a na daném stanovišti je vyplňují podle podmínek a nálezů. Název místa sdělí vyučující nebo botanik, zbylé údaje doplňují žáci ideálně sami nebo za dopomoci vedoucího (měří přístroji, popisují, stupeň oblačnosti je v hodnotách 0-8, 0 = jasno, 8 = zataženo). Informace o jednotlivých rostlinách podává vyučující nebo botanik.

Aktivitu je velmi vhodné doplnit fotografováním druhů a následně zpracovat např. do jednoduchého dokumentu nebo prezentace.

Aktivita 3 - Vyplnění mapy

Tato aktivita probíhá v terénu současně s aktivitou 2, kdy žáci zakreslují do mapy místa, která navštívili. Podle vybraného zájmového území lze mapu zíkat ze serveru Mapy.cz, kdy pro stažení stačí použít funkci „Nástroje” a následně „Stáhnout jako obrázek”, kdy se aktuální mapové pole uloží jako obrázek (v novějších OS Windows do složky „Stažené soubory”).