Zřizovací listina

Úplný text zřizovací listiny vydané rozhodnutím ministra životního prostředí č. 10/91 ze dne 27. června 1991 a č. 2178/M/91, ve znění pozdějších úprav zní:

Podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), v platném znění,

zřizuji

ke dni 1. července 1991 příspěvkovou organizaci, jejíž název, sídlo, identifikační číslo, účel a předmět činnosti určuji takto:

 1. Název: Správa národního parku Podyjí
  Zkrácený název zní: Správa NP Podyjí
 2. Organizační forma: příspěvková organizace
 3. Sídlo: Znojmo, Na Vyhlídce č. 5
 4. Identifikační číslo: 00837971
 5. Základní účel příspěvkové organizace Správa národního parku Podyjí je ochrana přírody na území národního parku Podyjí (dále jen NP") a jeho ochranného pásma (dále jen OP").
 6. Předmětem hlavní činnosti Správy národního parku Podyjí (dále jen "Správa"), v souladu s platnými předpisy, je:
  1. státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny na území NP a jeho OP,
  2. státní správa n a úsecích, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu na území NP,
  3. odborná činnost v oboru ochrany přírody na území NP a jeho OP
  4. odborná činnost v oborech lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství, územního plánování, stavebního řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady a podobně, na území NP a jeho OP,
  5. účelová hospodářská činnost v lesích NP a jeho OP včetně hospodaření s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a jiným lesním majetkem, a včetně navazujících výrobních, opravárenských a obchodních činností,
  6. účelové hospodaření na vybraných plochách zemědělského půdního fondu,
  7. realizace péče o vybrané zájmové plochy z hlediska ochrany přírody, sanační a údržbářské práce, biotechnické zásahy,
  8. údržba cest, terénních zařízení a zařízení turistického provozu,
  9. výzkum a monitoring přírodního prostředí,
  10. koordinační a metodická činnost v oblasti vědy, výzkumu a monitoringu,
  11. poradenská, metodická a znalecká činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí,
  12. strážní služba, kontrolní činnost a dohled nad dodržováním ochranných podmínek,
  13. kulturně výchovná činnost, ekologická výchova a vzdělávání, provozování návštěvnických středisek a zařízení specializovaných na ekologickou výchovu, informační a průvodcovská služba,
  14. propagační a publikační činnost v oboru ochrany přírody a životního prostředí,
  15. dokumentační činnost,
  16. usměrňování a regulace dopravy, návštěvnosti a jiných aktivit na území NP a jeho OP, provozování parkovišť a tábořišť,
  17. odborná a přímá správa všech lesu na území NP a jeho OP bez ohledu na formu vlastnictví,
  18. výkon práva myslivosti ve vlastních honitbách a výkon práva rybářství na území NP včetně navazující obchodní činnosti.
  19. výkon státní statistické služby
 7. Předmětem hospodářské činnosti Správy je:
  1. nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo prodej vyplývající z hlavní činnosti,
  2. hostinská činnost,
  3. ubytovací služby,
  4. směnárenská činnost.
 8. Činnosti, k jejichž vykonávání je třeba oprávnění podle živnostenského zákona, musí mít Správa doloženy oprávněním vydaným živnostenským úřadem.
 9. Investiční majetek, ke kterému bylo Správě převedeno právo hospodaření v rámci delimitace od ČÚOP-Českého ústavu ochrany přírody se sídlem v Praze ke dni 1. července 1991 a v rámci delimitace od státního podniku Lesy České republiky ke dni 1. ledna 1994 a dále investiční majetek, který Správa získala vlastní činností je účetně a v případě hospodářské činností i daňově odepisován do nákladů Správy.
 10. Vnitřní strukturu stanoví organizační řád Správy, který upravuje také vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvaru. Organizační řád vydává ředitel Správy.
 11. Ke dni 1. července 1991 převádím na Správu právo hospodaření s veškerým majetkem užívaným hospodářským střediskem Správa chráněné krajinné oblasti Podyjí se sídlem ve Znojmě rozpočtové organizace ČÚOP-Český ústav ochrany přírody se sídlem v Praze.
 12. Právo hospodaření s uvedeným majetkem se převádí na základě tohoto rozhodnutí v souladu s § 13 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem. Převod je bezúplatný.
  Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje schvalování
  1. smluv
   1. o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
   2. o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
   3. o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.;
  2. právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb
 13. Dnem svého vzniku Správa přejímá věci a majetková práva související s převedeným majetkem, včetně práva povinností z pracovněprávních, hospodářskoprávních a občanskoprávních vztahů včetně oprávnění a pověření k výkonu specializovaných činností.
 14. Rozsah majetku, jeho hodnota podle údajů účetnictví ke dni 30. června 1991 a převáděná práva a závazky budou upřesněny delimitačním protokolem, který vypracují pověření zástupce obou organizací ve lhůtě 60 dnů.
 15. Správu zřizuje Ministerstvo životního prostředí IČO: 00164801 na dobu neurčitou.
 16. Statutárním orgánem je ředitel Správy, jmenovaný do funkce ministrem životního prostředí samostatným opatřením.
 17. Toto rozhodnutí je zároveň nedílnou součásti zřizovací listiny ČÚOP-Českého ústavu ochrany přírody se sídlem v Praze, vydané rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 25. června 1990 č. j. 1153/KM/90.