Stavební činnost


Na základě ustanovení § 37 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je každá stavební činnost na území Národního parku  Podyjí nebo jeho ochranného pásma možná pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Pro každou stavební činnost je proto nezbytné, aby investor požádal Správu NP o vydání závazného stanoviska.

 

Pro žádost o vydání závazného stanoviska je možné také využít vzory žádostí (viz níže), kde jsou uvedeny i potřebné přílohy pro posouzení stavební činnosti. Žádost je posuzována Správou NP Podyjí z hlediska vlivů zamýšlené stavby na krajinný ráz a na přírodní prostředí. Závazné stanovisko Správy NP je nezbytným podkladem pro rozhodování příslušného stavebního úřadu.

Závazné stanovisko není rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Případné odvolání je možno podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bylo vydáno na základě obsahu závazného stanoviska

   
Formuláře ke stažení:
Druh stavební činnosti: novostavba, přístavba, střešní nádstavba, půdní vestavba, celková rekonstrukce stávající stavby.
Nepodnikatelské subjekty: Žádost A1 Žádost A1 (24,50 KB)
Podnikatelské subjekty: Zádost B1 Zádost B1 (25,50 KB)
 

Druh stavební činnosti: oplocení, opěrné zídky, přípojky ing. sítí, kůlny a přístřešky, venkovní bazény, pergoly, jímky, studně altány, skleníky, výměna střešní krytiny, oprava fasády, výměna oken, dveří a vrat, demolice staveb, terénní úpravy, změny kultur (druhů) pozemků, vodohospodářské úpravy

Nepodnikatelské subjekty: Žádost A2 Žádost A2 (24,50 KB)
Podnikatelské subjekty: Žádost B2 Žádost B2 (25,50 KB)

Základním dokumentem, který slouží jako metodický materiál při posuzování vlivu staveb na krajinný ráz, je studie Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (dokument byl aktualizován v roce 2016). V něm jsou zpracovány návrhy podmínek ochrany krajinného rázu včetně urbanistických a stavebních regulativů. Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (textová část)  Vyhodnocení krajinného rázu (text) (3,62 MB). V druhé části jsou podrobně zpracovány charakteristiky sídel a jejich částíVyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) Vyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) (31,28 MB). Součástí dokumentu je i mapová příloha Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) (1,32 MB).
 
Tento dokument vychází z Architektonického řádu NP Podyjí: