Nabídka pronájmu

Výzva k podání cenové nabídky na pronájem prostoru pro sezónní občerstvení v Čížově

Správa Národního parku Podyjí je příslušná hospodařit s objektem Návštěvnického střediska Čížov. Vybrané nebytové prostory organizace nabízí k pronájmu na dobu určitou provozovateli sezónního občerstvení.

Informace o nabízeném prostoru a podmínky provozu jsou ke stažení zde: Restaurace v Čížově - nabídka pronájmu  Restaurace v Čížově - nabídka pronájmu (431,42 KB)

Prohlídku nabízeného prostoru lze uskutečnit po předchozí telefonické dohodě s Bc. Silvestrem Kozdasem na čísle 724 368 835.

Vyzýváme proto všechny zájemce k předložení cenové nabídky, kterou je možné zaslat doporučenou poštou nebo osobně, v zalepené obálce, označené heslem: „Neotevírat – pronájem resturace“. Lhůta, ve které lze předložit nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 29. června 2016.

Nabídky budou vyhodnoceny a s vybraným uchazečem bude uzavřena nájemní smlouva za předpokladu, že vybraný uchazeč má k této činnosti potřebnou kvalifikaci. Hodnotícím kritériem je výše nabízeného nájemného (bez služeb a energií).

Nabídky zasílejte na nabídkovém listu, který je ke stažení zde: Restaurace v Čížově - nabídkový list.pdf Restaurace v Čížově - nabídkový list.pdf (31,64 KB)

Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a musí obsahovat kopie dokladů, prokazující uchazečovu profesní kvalifikaci. Jedná se o kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) a kopii živnostenského listu.

Správa Národního parku Podyjí si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.